Vyhláška č. 293/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu

Platnosť od 02.10.2019
Účinnosť od 15.10.2019

293

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 19. septembra 2019,

ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 43a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2019 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Náhrada zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu zahŕňa zvýšené náklady na cestovné a ubytovanie.

(2) Výška náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu sa určuje podľa vzdialenosti medzi miestom trvalého pobytu hosťujúceho sudcu a sídlom okresného súdu, na ktorom hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu.

(3) Na účely určenia vzdialenosti podľa odseku 2 je rozhodujúca najkratšia vzdialenosť po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

(4) Na účely tejto vyhlášky sa za sídlo Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V považuje mesto Bratislava a za sídlo Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie sa považuje mesto Košice.

§ 2

Nárok na náhradu zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu vzniká, ak

a) hosťujúci sudca nemá trvalý pobyt v sídle okresného súdu, na ktorom vykonáva funkciu sudcu a

b) hosťujúcemu sudcovi nie je dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu alebo prerušený výkon funkcie sudcu.

§ 3

(1) Mesačná výška náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu je:

a) 130 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je do 100 km,

b) 260 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 100 km do 200 km,

c) 390 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 200 km do 300 km,

d) 520 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 300 km.

(2) Ak ubytovanie hosťujúcemu sudcovi poskytuje súd, na ktorom vykonáva funkciu, znižuje sa náhrada zvýšených výdavkov podľa odseku 1 o polovicu.

§ 4

(1) Náhradu zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu vypláca osobný úrad hosťujúceho sudcu mesačne, vždy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(2) Ak hosťujúci sudca spĺňa podmienky nároku na náhradu zvýšených výdavkov iba počas časti kalendárneho mesiaca, patrí mu pomerná časť tejto náhrady.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.


Gábor Gál v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.