Vyhláška č. 327/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Rozhodnutia súdov 2

327

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. novembra 2015

o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) postup pri výpočte národného cieľa energetickej efektívnosti pre rok 2020 (ďalej len „národný cieľ“),

b) postup pri výpočte úspor energie na plnenie národného cieľa,

c) postup pri výpočte úspor energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2016 (ďalej len „cieľ do roku 2016“) a cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2020 (ďalej len „cieľ do roku 2020“),

d) životnosť opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,

e) spôsob zohľadnenia životnosti opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri výpočtoch podľa písmen a) a b),

f) prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku.

§ 2

Postup pri výpočte národného cieľa je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016, úspora energie na plnenie cieľa do roku 2020 a úspora energie na plnenie národného cieľa sa pre jednotlivé opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vypočíta ako

a) predpokladaná úspora energie,

b) skutočná úspora energie,

c) technická úspora energie alebo

d) úspora energie na základe prieskumu.

(2) Úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016 pre opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, prvýkrát vykonané v rokoch 2014 až 2016, a cieľa do roku 2020 pre opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, prvýkrát vykonané v rokoch 2014 až 2020, sa vypočíta podľa prílohy č. 2.

(3) Do úspory energie podľa odseku 2 možno započítať iba opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti s určeným

a) názvom,

b) číslom a identifikačným číslom v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti,

c) subjektom zodpovedným za jeho vykonanie,

d) spôsobom financovania a

e) rokom začiatku realizácie a rokom ukončenia realizácie.

§ 4

Predpokladaná úspora energie sa určí pred začiatkom vykonávania opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti

a) porovnaním plánovaného opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti s porovnateľným vykonaným opatrením na zlepšenie energetickej efektívnosti alebo

b) výpočtom na základe

1. údajov o úspore energie v dôsledku porovnateľného vykonaného alebo prebiehajúceho opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti alebo

2. odborného technického odhadu alebo podľa technického výpočtu; odborný technický odhad môže vykonať len osoba podľa § 13 ods. 1 alebo § 19 ods. 1 zákona.

§ 5

Skutočná úspora energie sa vypočíta ako rozdiel spotreby energie nameranej určeným meradlom1) pred zavedením opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a spotreby energie nameranej určeným meradlom po zavedení opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti za porovnateľné obdobie; pri výpočtoch sa zohľadnia dennostupne.

§ 6

(1) Technická úspora energie sa vypočíta po ukončení vykonávania opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti na základe odborného technického odhadu; pri výpočtoch sa zohľadnia dennostupne. Odborný technický odhad môže vykonať len osoba podľa § 13 ods. 1 alebo podľa § 19 ods. 1 zákona.

(2) Výpočet podľa odseku 1 sa použije, ak

a) z technických dôvodov nemožno odmerať úsporu energie alebo nainštalovať meracie zariadenie, alebo

b) náklady na meranie úspory energie sú vyššie ako 10 % z celkových investičných nákladov na vykonanie opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.

§ 7

(1) Zistený stav úspory energie na základe prieskumu sa použije na účely

a) prieskumu dosahovania úspor energie u konečných spotrebiteľov,

b) poradenstva pre dosahovanie úspor energie u konečných spotrebiteľov,

c) informačnej kampane zameranej na dosahovanie úspor energie konečnými spotrebiteľmi,

d) podpory zmien správania konečných spotrebiteľov zameraných na dosahovanie úspor energie.

(2) Úspora energie na základe prieskumu sa vypočíta podľa prílohy č. 3.

§ 8

Úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016 a cieľa do roku 2020 v oblasti aplikácie výkonovej emisnej normy pre nové osobné automobily,2) aplikácie výkonovej emisnej normy pre nové ľahké komerčné vozidlá,3) zákazu uvádzania energeticky významných výrobkov na trh,4) alebo úrovne zdaňovania palív5) sa vypočíta podľa vzorca:

UP = SUP – NUP,

kde

UP je úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016 a cieľa do roku 2020 vyjadrená v MWh,

SUP je úspora energie skutočne dosiahnutá v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v MWh,

NUP je úspora energie skutočne dosiahnutá v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, ktorú nemožno započítať do cieľa do roku 2016 a cieľa do roku 2020 vyjadrená v MWh.

§ 9

Životnosť opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti je uvedená v prílohe č. 4.

§ 10

Prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 11

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Vazil Hudák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.

POSTUP PRI VÝPOČTE NÁRODNÉHO CIEĽA

A. Cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa

Cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa sa vypočíta pre príslušný kalendárny rok podľa tabuľky:

RokCieľ CksiVýpočet
2014Cks2014Cks2014 = Uskk
2015Cks2015Cks2015 = Uskk × 3
2016Cks2016Cks2016 = Uskk × 6
2017Cks2017Cks2017 = Uskk × 10
2018Cks2018Cks2018 = Uskk × 15
2019Cks2019Cks2019 = Uskk × 21
2020Cks2020Cks2020 = Uskk × 28

Cks2014 – cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre rok 2014 vyjadrený v PJ,

Cksi – cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Uskk – výpočtová úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby pre rok 2014 vyjadrená v PJ.

B. Postup pri úprave cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa

1. Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok sa upraví podľa vzorca:

Cksi+1rev = Cksi+1 + Rn1,i,

kde

Cksi+1rev je upravený cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Cksi+1 je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Rn1,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.

Rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa sa pre príslušný kalendárny rok vypočíta podľa vzorca:

Rn1,i = Cksi - Usi,

kde

Rn1,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ,

Cksi je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre príslušný kalendárny rok podľa tabuľky uvedenej v časti A vyjadrený v PJ,

Usi je úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa dosiahnutá v príslušnom kalendárnom roku podľa prílohy č. 2 časti B vyjadrená v PJ.

2. Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok sa upraví podľa vzorca:

Cksi+1rev = Cksi+1 + Rn2,i,

kde

Cksi+1rev je upravený cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Cksi+1 je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok podľa tabuľky uvedenej v časti A vyjadrený v PJ,

Rn2,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.

Rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa sa pre príslušný kalendárny rok vypočíta podľa vzorca:

Rn2,i = Usi - Cksi,

kde

Rn2,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ,

Cksi je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre príslušný kalendárny rok podľa tabuľky uvedenej v časti A vyjadrený v PJ,

Usi je úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa dosiahnutá v príslušnom kalendárnom roku podľa prílohy č. 2 časti B vyjadrená v PJ.

C. Rozdiel plnenia cieľa bez kumulácie

Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie sa vypočíta pre jednotlivé kalendárne roky podľa tabuľky:

RokRozdiel Rnb1iVýpočet
2014Rnb1,2014Rnb1,2014 = Rn1,2014
2015Rnb1,2015Rnb1,2015 = Rn1,2015
-----------
3
2016Rnb1,2016Rnb1,2016 = Rn1,2016
-----------
6
2017Rnb1,2017Rnb1,2017 = Rn1,2017
-----------
10
2018Rnb1,2018Rnb1,2018 = Rn1,2018
-----------
15
2019Rnb1,2019Rnb1,2019 = Rn1,2019
-----------
21
2020Rnb1,2020Rnb1,2020 = Rn1,2020
-----------
28

Rnb1,i – rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie,

Rn1,i – rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.

Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie sa vypočíta pre jednotlivé kalendárne roky podľa tabuľky:

RokRozdiel Rnb2iVýpočet
2014Rnb2,2014Rnb2,2014 = Rn2,2014
2015Rnb2,2015Rnb2,2015 = Rn2,2015
-----------
3
2016Rnb2,2016Rnb2,2016 = Rn2,2016
-----------
6
2017Rnb2,2017Rnb2,2017 = Rn2,2017
-----------
10
2018Rnb2,2018Rnb2,2018 = Rn2,2018
-----------
15
2019Rnb2,2019Rnb2,2019 = Rn2,2019
-----------
21
2020Rnb2,2020Rnb2,2020 = Rn2,2020
-----------
28

Rnb2,i – rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie,

Rn2,i – rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.

D. Národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby

Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota konečnej energetickej spotreby podľa vzorca:

CieľKESi+1 = 378 – Rnb1,i ,

kde

CieľKESi+1 je národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Rnb1,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.

Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota konečnej energetickej spotreby podľa vzorca:

CieľKESi+1 = 378 + Rnb2,i ,

kde

CieľKESi+1 je národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Rnb2,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.

E. Národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby

Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota primárnej energetickej spotreby podľa vzorca:

CieľPESi+1 = 686 -Rnb1,i,
0,6822

kde

Cieľ PESi+1 je národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Rnb1,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.

Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota primárnej energetickej spotreby podľa vzorca:

CieľPESi+1 = 686 -Rnb2,i,
0,6822

kde

Cieľ PESi+1 je národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,

Rnb2,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.

ÚSPORA ENERGIE NA PLNENIE CIEĽA U KONEČNÉHO SPOTREBITEĽA

A. Kumulatívna úspora energie

Kumulatívna úspora energie sa vypočíta ako súčin úspory energie v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti v príslušnom kalendárnom roku a kumulatívneho počtu kalendárnych rokov, ktoré uplynuli od zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Kumulatívna úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby sa pre jednotlivé roky vypočíta podľa tabuľky:

Rok
začiatku
opatrenia
Kumulatívna úspora energie v jednotlivých rokoch Usdkij
2014201520162017201820192020
2020Usdk
2019UsdkUsdk × 2
2018UsdkUsdk × 2Usdk × 6
2017UsdkUsdk × 2Usdk × 6Usdk × 10
2016UsdkUsdk × 2Usdk × 6Usdk × 10Usdk × 15
2015UsdkUsdk × 2Usdk × 6Usdk × 10Usdk × 15Usdk × 21
2014UsdkUsdk × 2Usdk × 6Usdk × 10Usdk × 15Usdk × 21Usdk × 28

Usdk – úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v PJ,

Usdkij – kumulatívna úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby pre príslušný kalendárny rok dosiahnutá v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v PJ.

Ak je životnosť opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti uvedená v prílohe č. 4 nižšia ako počet rokov od začiatku vykonávania opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti zostávajúcich do roku 2020, kumulatívna úspora energie sa vypočíta len pre roky, v ktorých trvá životnosť opatrenia.

B. Výpočet dosiahnutej úspory energie

Dosiahnutá úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa za jednotlivé roky sa vypočíta ako súčet kumulatívnych úspor energie dosiahnutých v dôsledku zavedenia všetkých opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti podľa vzorca:

vzorec 1 ,

kde

Usi je úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa dosiahnutá v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená v PJ,

n je počet všetkých opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti vykonaných v príslušnom kalendárnom roku,

j je počet opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti vykonaných v príslušnom kalendárnom roku,

Usdkij je kumulatívna úspora energie dosiahnutá opatrením na zlepšenie energetickej efektívnosti vypočítaná podľa tabuľky uvedenej v časti A pre príslušný kalendárny rok.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.

VÝPOČET ÚSPORY ENERGIE NA ZÁKLADE PRIESKUMU

1. Úspora energie na základe prieskumu na účely prieskumu dosahovania úspor energie u konečných spotrebiteľov sa vypočíta podľa vzorca:

Usps = (psps – frps) × pse × fse,

kde

Usps je úspora energie na základe prieskumu na účely prieskumu dosahovania úspor energie u konečných spotrebiteľov vyjadrená v kWh,

psps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume,

frps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,

pse je priemerná spotreba energie predmetu opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v kWh,

fse je faktor úspory energie.

Počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti, sa vypočíta podľa vzorca:

frps = 0,99 × psps,

kde

frps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,

psps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume.

Faktor úspory energie sa určí podľa tabuľky:

Spôsob prieskumuFaktor úspory energie
Poradenské centrum0,5 %
Telefonický prieskum0,25 %
Internetový prieskum0,25 %

2. Úspora energie na základe prieskumu na účely poradenstva pre dosahovanie úspor energie u konečných spotrebiteľov sa vypočíta podľa vzorca:

Usp = (psp – frp) × pse × fse,

kde

Usp je úspora energie na základe prieskumu na účely poradenstva pre dosahovanie úspor energie u konečných spotrebiteľov vyjadrená v kWh,

psp je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo,

frp je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,

pse je priemerná spotreba energie predmetu opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v kWh,

fse je faktor úspory energie.

Počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti, sa vypočíta podľa vzorca:

Frps = 0,5 × psps,

kde

frps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,

psps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume.

Faktor úspory energie sa určí podľa spôsobu a doby poskytovania poradenstva podľa tabuľky:

viac ako 15 minútViac ako 30 minútViac ako 60 minút
Poradenstvo
na mieste úspory
energie
1 %3 %
Poradenské centrum0,25 %1 %3 %
Telefonický kontakt0,25 %1 %
Internetová stránka0,25 %

3. Úspora energie na základe prieskumu na účely informačnej kampane zameranej na dosahovanie úspor energie konečnými spotrebiteľmi sa vypočíta podľa vzorca:

Usk = ps × zs × pse × fse,

kde

Usk je úspora energie na základe prieskumu na účely informačnej kampane zameranej na dosahovanie úspor energie konečnými spotrebiteľmi vyjadrená v kWh,

psk je počet oslovených subjektov v kampani,

zs je zásah kampane,

pse je priemerná spotreba energie plánovaného opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v kWh,

fse je faktor úspory energie.

Zásah kampane a faktor úspory energie sa určia podľa tabuľky:

Zásah kampaneFaktor
úspory energie
Cielený leták1 %5 %
Telefonický
prieskum
0,75 %3 %
Internetová kampaň0,5 %2 %

4. Úspora energie na základe prieskumu na účely podpory zmien správania konečných spotrebiteľov zameraných na dosahovanie úspor energie sa vypočíta ako rozdiel spotreby energie pred zmenou správania konečného spotrebiteľa a spotreby energie po zmene správania konečného spotrebiteľa. Tento výpočet sa použije, iba ak nemožno identifikovať dôvod zmeny spotrebiteľského správania podľa bodov 1, 2 alebo bodu 3.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.

ŽIVOTNOSŤ OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

ČísloDomácnosti – technické opatrenia alebo programyHarmonizovaná
životnosť
Základná životnosť
1aVýznamná rekonštrukcia obytnej budovy zahŕňajúca najmä zateplenie25
1bIzolácia: plášť budovy – izolácia stien30
1cIzolácia: plášť budovy – izolácia povaly/strechy25
1dIzolácia: zateplenie podlahy alebo stropu nad nevykurovaným podlažím30
2Ochrana proti prievanu: Materiál ktorý vypĺňa medzery okolo dverí, okien atď. na zlepšenie vzduchotesnosti budovy105
3Okná/zasklenie s dobrými tepelnými vlastnosťami30
4Výmena nového zásobníka teplej vody s penovou izoláciou15
5Izolácia teplovodných rozvodov v nevykurovaných priestoroch20
6Teplo odrážajúce panely radiátorov: Izolačný materiál inštalovaný medzi radiátormi a stenou, aby sa teplo odrážalo do miestnosti18
7Malé kotle do 30 kW20
8Veľké kotle nad 30 kW20
9Riadenie tepla: časové riadenia, termostaty a termoregulačné ventily na radiátore1010
10Systémy spätného získavania tepla – rekuperácia20
11Batérie šetriace teplú vodu s perlátorom15
12aTepelné čerpadlá: vzduch – vzduch25
12bTepelné čerpadlá: vzduch – voda25
12cTepelné čerpadlá: voda – voda25
12dTepelné čerpadlá: zem – voda25
13Chladiče alebo klimatizačné jednotky15
14Nové alebo modernizované CZT30
15Solárne kolektory pre dodávku teplej vody20
16Chladiace spotrebiče (napr. chladničky, mrazničky)15
17Spotrebiče využívajúce vodu (napr. umývačky riadu, práčky, sušičky bubnové)12
18aSpotrebná elektronika (napr. DVD prehrávač, set top box, domáci počítač)33
18bTelevízory55
19aKompaktné fluorescentné svietidlá pre domácnosti66 000 h
19bLED osvetlenie3030 000 h
20Svietidlá s elektronickými predradníkmi15
21Energeticky účinná architektúra (napr. optimalizácia tepelných vlastností stavebných materiálov, orientácia budov k prirodzenému osvetleniu a k zdrojom tepla, použitie prirodzeného vetrania)3050
22MikroKVET15
23Fotovoltické solárne panely23Reálne 12
Domácnosti – Organizačné opatrenia alebo programy
24aHydraulické vyregulovanie teplovodného systému domácnosti/budov tak, aby teplo bolo rovnomerne distribuované medzi miestnosťami optimálne vyvážené10
24bHydraulické vyregulovanie rozvodu teplej vody10
Domácnosti – Opatrenia a programy zmeny správania sa
25Úspory elektriny (napr. vypnutie svetiel v prázdnych miestnostiach, vypnutie elektronických zariadení)5
26Úspory tepla (napr. vypnutie kúrenia alebo zníženie kúrenia v nepoužívaných miestnostiach)5
27Inteligentné merače poskytujúce informácie o spotrebe energie5
Komerčný/verejný sektor – Technické opatrenia alebo programy
28Okná/zasklenie s dobrými tepelnými vlastnosťami30
29Izolácia: plášť budovy (steny a povaly/strechy)25
30Systémy spätného získavania tepla20
31Energeticky účinná architektúra (napr. optimalizácia tepelných vlastností stavebných materiálov, orientácia budov k prirodzenému osvetleniu k zdrojom tepla, použitie prirodzeného vetrania)3050
32aTepelné čerpadlá: vzduch – vzduch25
32bTepelné čerpadlá: vzduch – voda25
32cTepelné čerpadlá: voda – voda25
32dTepelné čerpadlá: zem – voda25
33Chladič v klimatizácii17
34Vetracie systémy (mechanicky riadené systémy odstraňujúce vydýchaný vzduch na vetranie a dodávajúce nový ohriaty vzduch v hlavných častiach cez prieduchy vzduchu)15
35Komerčné chladničky, chladiace pulty88
36Kancelárske spotrebiče (napr. desktopy alebo laptopy, tlačiarne, kopírky, faxy)33
37aKVET pod 5 MW1515
37bKVET nad 5 MW2020
38Vypnutie osvetlenia detekciou pohybu ak nikto nie je prítomný10
39Osvetľovacie systém v nových alebo obnovených kanceláriách12
40Osvetľovacie systémy pre verejné priestory (napr. cesty)15
41Individuálne alebo komunálne kotle s výkonom nad 30 kW25
Komerčný/verejný sektor – Organizačné opatrenia alebo programy
42Systém energetického manažmentu (napr. monitoring, ISO)5
Doprava – Technické opatrenia alebo programy
43Autá spotrebujúce malé množstvá primárnej energie na určitú prejdenú vzdialenosť100 000 kmPrepočítať na roky
44Pneumatiky s nízkym valivým odporom pre autá50 000 kmPrepočítať na roky
45Pneumatiky s nízkym valivým odporom pre kamióny100 000 kmPrepočítať na roky
46Spoilery pre kamióny (aerodynamické doplnky pre ťažké dopravné prostriedky)50 000 kmPrepočítať na roky
47Automatické zariadenia na monitorovanie tlaku v pneumatikách kamiónov50 000 kmPrepočítať na roky
Doprava – Organizačné opatrenia alebo programy
48Presun módu dopravy: zmena módu dopravy na viac energeticky efektívny (napr. zmena dopravy z kamiónov na nákladné vlaky)5
Doprava – Opatrenia a programy na zmenu správania sa
49Ekonometer: spätná väzba o spotrebe paliva pre autá a kamióny navrhnutá na zlepšenie ekonomiky jazdyPodľa životnosti áut
50Optimálny tlak v pneumatikách2
51Ekojazda2Podľa životnosti áut
Priemysel (v ESD) – Technické opatrenia alebo programy
52KVET20
53Spätné získavanie odpadného tepla, rekuperácia vo vetraní20
54Systémy stlačeného vzduchu: Použitie kompresorov, využitie odpadného tepla1515
55Elektrické motory a rôzne pohony1515
56aČerpacie systémy v priemyselných procesoch1515
56bOsvetľovacie systémy v nových alebo obnovených výrobných priestoroch – nové svietidlá, svetelné zdroje, riadenia osvetlenia25
56cVýmena kotlov v tepelných zdrojoch25
56dZmena teplonosnej látky napr. para – HV alebo dokonca až TV vo vykurovaní30
57Zmena technológie výroby15
58Zmena distribúcie energie20
59Iné technické opatrenie15
60Súbor opatrení podľa odporúčaní v energetickom audite15
Priemysel – Organizačné opatrenia alebo programy
61Energetický manažment a monitoring55
62Iné organizačné opatrenie5

Príloha č. 5 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.

PREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY CELKOVEJ SPOTREBY ENERGIE NA ROVNAKÚ FYZIKÁLNU JEDNOTKU

Druh a množstvo produktumnožstvojednotkaVýhrevnosť/prepočítavací koeficient
MWhGJ
zemný plyn1tis. mN39,52234,278
skvapalnený zemný plyn1t12,55345,19
čierne uhlie1t4,778 – 8,52817,2 – 30,7
koks čiernouhoľný1t7,91728,5
lignit1t2,917 – 5,83310,5 – 21
hnedouhoľné brikety1t5,55620
hnedé uhlie1t1,556 – 2,9175,6 – 10,5
roponosná bridlica1t2,222 – 2,57 – 8
rašelina1t2,167 – 3,8337,8 – 13,8
rašelinové brikety1t4,444 – 4,66716 – 16,8
ťažký vykurovací olej1t11,11140
ľahký vykurovací olej1t11,75042,3
benzín motorový1t12,22244
nafta motorová1t11,66342
parafín1t11,11140
skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)1t12,77846
drevo (vlhkosť 25 %)1t3,83313,8
drevené pelety/brikety1t4,66716,8
odpad1t2,056 – 2,9727,4 – 10,7
získané teplo1GJ0,2781
elektrina1MWh13,6

Príloha č. 6 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) v platnom znení.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2011) v platnom znení.

4) Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).

5) Napríklad § 6 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.