Oznámenie č. 476/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

Čiastka 202/2004
Platnosť od 26.08.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

476

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 241/2004 Z. z.).

Týmto výnosom sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania pre úradnú kontrolu množstva patulínu v niektorých potravinách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 21/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a bude uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo septembra 2004; možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené