Rozhodnutie č. 523/2001 Z. z.Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom

(v znení č. 650/2002 Z. z.)

Čiastka 209/2001
Platnosť od 19.12.2001 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005

523

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

zo 6. decembra 2001

o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa § 4 ods. 1, § 7 ods. 1 písm. c), § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým určuje spôsob výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom:

Článok 1

(1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny za

a) rozvod zemného plynu pre odberateľov,1)

b) prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov.2)

(2) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia nepodlieha tranzit plynu.3)

(3) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) objemovou jednotkou 1 m3 zemného plynu za podmienok uvedených v zmluvách o dodávke zemného plynu alebo v zmluvách o preprave zemného plynu na nákup zemného plynu a platných cenníkoch pre jednotlivé skupiny odberateľov,

b) cenovou tarifou cena, ktorú regulovaný subjekt4) účtuje jednotlivým skupinám odberateľov,

c) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januára a končiace sa 31. decembra kalendárneho roka,

d) maximálnou cenou maximálny prípustný výnos na objemovú jednotku dodanú odberateľom v roku t,

e) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximálna cena,

f) rokom t-1 regulačný rok predchádzajúci roku t,

g) regulačným obdobím obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005,

h) návrhom cien návrh maximálnej ceny a návrh cenových taríf.

Článok 2

(1) Spôsob výpočtu maximálneho prípustného výnosu na objemovú jednotku dodanú odberateľom v roku t zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk z vykonávania regulovanej činnosti.5)

(2) Pri návrhu cenových taríf na rok t bude mať regulovaný subjekt na zreteli, aby skutočne dosiahnutý priemerný výnos za predaj zemného plynu v roku t na objemovú jednotku neprekročil maximálnu cenu na rok t.

(3) Spôsob výpočtu maximálnej ceny podľa tohto článku sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorého dodávka zemného plynu odberateľom v roku t-1 bola vyššia ako 100 000 000 objemových jednotiek.

(4) Pre regulovaný subjekt s výnimkou regulovaného subjektu uvedeného v odseku 3 cenové tarify za dodávky zemného plynu odberateľom určí úrad podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona.

(5) Maximálny prípustný výnos na objemovú jednotku dodanú odberateľom v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Mt= CPt + Pt - Kt,

pričom

CPt = neovplyvniteľné náklady v Sk na objemovú jednotku dodanú odberateľom v roku t,

Pt = ovplyvniteľné náklady v Sk na objemovú jednotku dodanú odberateľom v roku t,

Kt = korekčný faktor v Sk na objemovú jednotku v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-1.

(6) Neovplyvniteľné náklady CPt v Sk na objemovú jednotku dodanú odberateľom v roku t sa vypočítajú podľa vzorca:

CPt = TGt + TOt/QSt,

pričom

TGt = celkové plánované náklady v Sk na objemovú jednotku, ktoré môže regulovaný subjekt vynaložiť na nákup zemného plynu v roku t,

TOt = celkové ostatné plánované neovplyvniteľné náklady v Sk v roku t, ktoré zahŕňajú najmä poplatky za vydanie licencií a dane z nehnuteľností,6)

QSt = celkový plánovaný objem predaného zemného plynu v objemovej jednotke v roku t.

a) Celkové plánované náklady na nákup zemného plynu v Sk na objemovú jednotku sa určujú použitím vzorca:

vzorec 03

pričom

Vzorec 04 = súčet plánovaných nákladov na celkový nákup plynu u zmluvných dodávateľov,

n = počet zmlúv,

PGi = plánovaná cena za nákup zemného plynu v Sk na objemovú jednotku v roku t podľa i-tej zmluvy,

QPi = plánované množstvo nakúpeného zemného plynu v objemovej jednotke v roku t podľa i-tej zmluvy. Súčet QPi je daný plánovaným objemom predaja zemného plynu QSt a predpokladanými stratami pri rozvode zemného plynu v roku t,

Dt = úradom nepovolené náklady na nákup zemného plynu v Sk, pri ktorých regulovaný subjekt nepreukáže úradu, že pri nákupe zemného plynu vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie čo najnižších možných cien. = úradom nepovolené náklady na nákup zemného plynu v Sk, pri ktorých regulovaný subjekt nepreukáže úradu, že pri nákupe zemného plynu vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie čo najnižších možných cien.

(7) Ovplyvniteľné náklady v Sk na objemovú jednotku dodanú odberateľom v roku t pri zachovaní úrovne kvality služieb poskytovaných zákazníkom minimálne na úrovni roku 2001 sa vypočítajú podľa vzorca:

Vzorec 05

pričom

RPIt-1 = aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien, ktorým je položka „spotrebiteľské ceny úhrnom, rovnaké obdobie predchádzajúceho roku sa rovná 100“, publikovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky, v období od októbra v roku t-2 až do septembra v roku t-1,

X = faktor cenovej regulácie v %,

Pt-1 = ovplyvniteľné náklady v Sk na objemovú jednotku v roku t-1,

QSt = celkový plánovaný objem predaného zemného plynu v roku t,

QSt-1 = celkový predpokladaný objem predaného zemného plynu v roku t-1,

r = variabilný stimulátor príjmov, ktorý vyjadruje percentuálny podiel príjmových požiadaviek, ktorý sa bude meniť v závislosti od množstva predaného zemného plynu.

(8) Korekčný faktor v Sk na objemovú jednotku v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-1 sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 06

pričom

Tt-1 = celkové predpokladané výnosy v Sk v roku t-1 za predaj zemného plynu,

Mt-1 = maximálny prípustný výnos v Sk na objemovú jednotku pre rok t-1,

It = prípustná úroková miera v roku t v %.

(9) Hodnota It v prípade, že

a) Kt > 0, je rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorý publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1 + 5 % a ktorý sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

b) Kt < 0, je rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorý publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1 a ktorý sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

(10) Ak sa počas regulačného obdobia zmení metodika výpočtu indexu spotrebiteľských cien úhrnom, úrad stanoví po konzultácii s regulovaným subjektom a so Štatistickým úradom Slovenskej republiky index zodpovedajúci úrovni inflácie za obdobie, v ktorom nastali zmenené podmienky.

(11) Hodnota korekčného faktora K2003 je 0 a číselnú hodnotu parametrov X, P2002 a r pre regulované subjekty uvedené v odseku 3 určí úrad v jednotlivých rozhodnutiach na základe predložených podkladov.

Článok 3

(1) Maximálna cena za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov sa určí ako cena v Sk na objemovú jednotku pokrývajúca ovplyvniteľné náklady (Pt) regulovaného subjektu.

(2) Úrad určí maximálnu cenu za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov spôsobom uvedeným v odseku 1 a tarify za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov na základe návrhu cien, ktorý predloží regulovaný subjekt podľa článku 4.

(3) Pri spôsobe tvorby taríf za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov regulovaný subjekt zohľadní ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré sú vynakladané pri preprave zemného plynu, jednotlivým skupinám oprávnených odberateľov.

(4) Tento článok sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorého rozvod zemného plynu odberateľom v roku t - 1 bol vyšší ako 100 000 000 objemových jednotiek.

Článok 4

(1) Úrad preverí návrh cien pre rok t, ktorý predloží regulovaný subjekt úradu najmenej dva mesiace pred koncom roka t-1 spolu s príslušnými podmienkami poskytovania týchto služieb.

(2) Úrad schváli návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Ak výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navrhované ceny a podmienky poskytovania služieb sú v rozpore s postupom uvedeným v článku 2 alebo článku 3 tohto rozhodnutia alebo v rozpore s osobitným zákonom,7) úrad takýto návrh zamietne. Úrad môže návrh cien zamietnuť aj v prípade, že tento návrh obsahuje krížové dotácie medzi jednotlivými skupinami odberateľov.

(3) V prípade, že úrad návrh cien zamietne z dôvodov uvedených v odseku 2, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roka t-1 úrad neschváli návrh cien pre rok t, regulovaný subjekt bude účtovať v roku t ceny z roku t-1 zvýšené indexom o (RPIt-1-X)/100. Ak úrad neschváli nový návrh cien do konca tretieho mesiaca roka t, úrad určí do konca piateho mesiaca roka t maximálnu cenu pre rok t a cenové tarify podľa článku 2 tohto rozhodnutia, ktoré budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca roka t.

(4) Regulovaný subjekt môže predložiť úradu návrh na zmenu cien, ak nastanú najmä nasledujúce skutočnosti:

a) nákupná cena zemného plynu sa výrazne zmení oproti plánovanej nákupnej cene zemného plynu,

b) skutočný objem predaja zemného plynu sa výrazne zmení oproti plánovanému objemu predaja zemného plynu.

Článok 5

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.

Peter Čarakčiev v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 písm. c) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.

2) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa.

3) § 22 písm. k) zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.

4) § 2 písm. d) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 2 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z.

6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené