Zákon č. 345/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

345

ZÁKON

z 24. novembra 1999,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z. a zákona č. 56/1999 Z. z. sa mení takto:

1. V § 14 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

2. V § 14 ods. 8 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“, suma „2 250 Sk“ sa nahrádza sumou „3 000 Sk“ a suma „1 500 Sk“ sa nahrádza sumou „2 000 Sk“.

3. V § 16 ods. 8 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“, suma „2 250 Sk“ sa nahrádza sumou „3 000 Sk“ a suma „1 500 Sk“ sa nahrádza sumou „2 000 Sk“.

4. V § 16 odsek 10 znie:

(10) Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 7 a odseku 9 je najviac 32 000 Sk mesačne.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.