Čiastka č. 1/2010 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 15.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2010 z 8. januára 2010, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Lipa pri kostole v Turčianskom Michale 15.01.2010
2/2010 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia. 01.03.2008
3/2010 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia 01.03.2008
4/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 5/2009 z 11. marca 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Brloh 01.04.2009
5/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 6/2009 z 11. marca 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Brložná diera 01.04.2009
6/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 7/2009 z 11.marca 2009, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Babirátka, Jelenská jaskyňa, Opatovská jaskyňa, Čerešňová jaskyňa, Hradná jaskyňa, Hájska jaskyňa, Košútova jaskyňa a Žernovská jaskyňa. 01.04.2009
7/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 8/2009 z 18. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa 15.01.2010
8/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 9/2009 z 25. marca 2009, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Vŕby v Zliechove a Buk v Ladcoch. 01.04.2009
9/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 10/2009 z 8. decembra 2009, ktorou sa zrušuje ochrana chránených areálov Častkovský park a Motešický park 15.01.2010
10/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej evironmentálej značky: skupina produktov Cementy. 21.12.2009
11/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky: Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom alebo atmosférickým horákom. 11.03.2010
12/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky: Mletý vápenec. 19.04.2010
13/2010 Vestník MŽP SR Cenník na náhradu škody na rybách a ostatných vodných organizmoch 01.01.2010
14/2010 Vestník MŽP SR Zoznam autorizovaných osôb podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (k 1. 12. 2009). 01.12.2009
15/2010 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 zákona č. 569/2007 o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a Evidencia pečiatok podľa § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 21/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Aktualizované k 1. 1. 2010. 01.01.2010
16/2010 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona 515/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Aktualizované k 1. 1. 2010 01.01.2010
17/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska. Aktualizované k 1. 1. 2010 01.01.2010
18/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast). Aktualizované k 1. 1. 2010 01.01.2010
19/2010 Vestník MŽP SR Zoznam osvedčení o výhradnom ložisku (vyhradený nerast). Atualizované k 1. 1. 2010 01.01.2010
20/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí – osvedčení o výhradnom ložisku 01.01.2010
21/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o nevydaní osvedčenia o výhradnom ložisku 01.01.2010
22/2010 Vestník MŽP SR Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny 01.01.2010
23/2010 Vestník MŽP SR Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu 01.01.2010
24/2010 Vestník MŽP SR Metodický pokyn na výpočet podielu elektrozariadení na trhu 01.01.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené