Predpisy v roku 2010

Číslo Názov predpisu
2/2010 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.
3/2010 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
4/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 5/2009 z 11. marca 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Brloh
5/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 6/2009 z 11. marca 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Brložná diera
6/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 7/2009 z 11.marca 2009, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Babirátka, Jelenská jaskyňa, Opatovská jaskyňa, Čerešňová jaskyňa, Hradná jaskyňa, Hájska jaskyňa, Košútova jaskyňa a Žernovská jaskyňa.
8/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 9/2009 z 25. marca 2009, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Vŕby v Zliechove a Buk v Ladcoch.
14/2010 Vestník MŽP SR Zoznam autorizovaných osôb podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (k 1. 12. 2009).
10/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej evironmentálej značky: skupina produktov Cementy.
13/2010 Vestník MŽP SR Cenník na náhradu škody na rybách a ostatných vodných organizmoch
15/2010 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 zákona č. 569/2007 o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a Evidencia pečiatok podľa § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 21/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Aktualizované k 1. 1. 2010.
16/2010 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona 515/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Aktualizované k 1. 1. 2010
17/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska. Aktualizované k 1. 1. 2010
18/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast). Aktualizované k 1. 1. 2010
19/2010 Vestník MŽP SR Zoznam osvedčení o výhradnom ložisku (vyhradený nerast). Atualizované k 1. 1. 2010
20/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí – osvedčení o výhradnom ložisku
21/2010 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o nevydaní osvedčenia o výhradnom ložisku
22/2010 Vestník MŽP SR Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny
23/2010 Vestník MŽP SR Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu
24/2010 Vestník MŽP SR Metodický pokyn na výpočet podielu elektrozariadení na trhu
27/2010 Vestník MŽP SR Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 21. apríla 2010 č. 3/2010-4.1 čl 6, ktorou sa ustanovujú štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov na území Slovenskej republiky.
31/2010 Vestník MŽP SR ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ (2010 – 2015)
1/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2010 z 8. januára 2010, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Lipa pri kostole v Turčianskom Michale
7/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 8/2009 z 18. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa
9/2010 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 10/2009 z 8. decembra 2009, ktorou sa zrušuje ochrana chránených areálov Častkovský park a Motešický park
11/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky: Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom alebo atmosférickým horákom.
12/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky: Mletý vápenec.
30/2010 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
28/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov: lepidlá a tmely
29/2010 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov: tuhé ušľachtilé biopalivá
26/2010 Vestník MŽP SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 2/2010 zo 16. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní
25/2010 Vestník MŽP SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 z 22.júna 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.