Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov

Ako zamestnať študenta na programátorské práce? Pracovná zmluva nie je možná vzhľadom na nepravidelnú dochádzku. Je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na programátorské práce, príp. aká je možnosť zamestnať študenta na takú príležitostnú výpomoc pri programátorských prácach? Čo rozoberá ustanovenie § 223 ods. 4 Zákonníka práce?

Autori: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015
Dátum publikácie: 12. 2. 2015V prípade, že ide o príležitostnú výpomoc pri programátorských prácach, je možné so študentom uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci študentov. Predpokladáme, že nejde o takú činnosť, ktorú by študent vykonával, ktorá by bola predmetom ochrany podľa autorského zákona (príležitostná výpomoc pri programátorských prácach). Ustanovenie § 223 ods. 4 Zákonníka práce rieši dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o brigádnickej práci študentov) v tom zmysle, že ich nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Keďže Zákonník práce výslovne vylučuje, aby dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru mohli byť uzatvárané na činnosti, ktoré sú predmetom autorského zákona, o zamestnanecké dielo v zmysle autorského zákona by malo ísť vtedy, ak zamestnanec vytvorí dielo v pracovnom pomere (ktorý je hlavným druhom pracovnoprávnych vzťahov) a ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona. Na uvedenú činnosť je možné uzatvoriť aj pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, využiť na jeho rozvrhnutie § 87 Zákonníka práce (nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času).

Záver:

Ak ide len o príležitostnú výpomoc pri programátorských prácach, so študentom je možné uzatvoriť na tieto práce aj dohodu o brigádnickej práci študentov. Táto činnosť nie je predmetom ochrany podľa autorského zákona (príležitostná výpomoc pri programátorských prácach). Na uvedenú činnosť okrem dohody je možné využiť aj pracovný pomer.


Výklad k § 223 ods. 4 Zákonníka práce

Inú právnu povahu vykazujú zamestnanecké diela podľa autorského zákona, ktoré by mali byť predmetom (objektom) pracovného pomeru. Na základe § 5 ods. 22 autorského zákona zamestnaneckým dielom je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu alebo zo štátnozamestnaneckého vzťahu k zamestnávateľovi alebo z pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom. Zamestnanecké dielo je majetkom zamestnávateľa, pričom autorský zákon v § 50 ods. 1 až 6 ustanovuje pre realizáciu majetkových práv spojených so zamestnaneckým dielom nasledovné obmedzenia:

- Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora; to neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku.

- Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.

- Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté.

- Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

- Počítačový program, súborné dielo alebo kartografické dielo, ktoré nie je spoločným dielom (§ 10), sa považuje za zamestnanecké dielo aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39); v tomto prípade sa objednávateľ považuje za zamestnávateľa. Odstúpením od zmluvy o vytvorení diela zaniká aj právo vykonávať majetkové práva autora.

- Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom zostávajú vyššie uvedené práva a povinnosti nedotknuté. 


 

Poznámka redakcie:
§ 223 ods. 4 Zákonníka práce

Autor: Mária Jančíková

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.