Prevod obchodného podielu

Cieľom príspevku je poskytnúť komplexný pohľad na problematiku prevodu obchodného podielu z hľadiska právneho, dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a účtovníctva. Príspevok je doplnený vzorom zmluvy o prevode obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Autori: Ing. Anna Jurišová Ing. Jana Turóciová Ing. Valéria Jarinkovičová JUDr. Ľubomír Šima
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2007
Dátum publikácie: 5. 11. 2007
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2007 / DÚPP - 15/2007
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodné spoločnostiObsah

1. Obchodný podiel, prevod obchodného podielu z právneho hľadiska 

Obchodný zákonník je základnou právnou normou vymedzujúcou pojmy majetok, obchodný majetok, obchodné imanie, čisté obchodné imanie, vlastné imanie, podiel a obchodný podiel. 
Ustanovenia § 6 ods. 2 – 4 Obchodného zákonníka pre účely interpretácie noriem obsiahnutých v tomto právnom predpise vymedzujú uvedené pojmy nasledovne:  

Obchodný majetok 

 • Súhrn všetkých majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie.  

V prípade fyzickej osoby pojem majetok všeobecne zahrnuje tak obchodný majetok, ako aj všetky ďalšie hodnoty, ktoré neslúžia, resp. nie sú určené na podnikanie. 
Vychádzajúc z takto vymedzeného rozsahu obchodného majetku u fyzickej osoby je zrejmé, že ide o majetok vo vlastníctve podnikateľa, ktorý slúži (je určený) na podnikanie. 
Z tohto dôvodu je v prípade fyzickej osoby nutné oddeľovať obchodný majetok od celkového majetku fyzickej osoby, a to len rýdzo z pohľadu „účelu“ jeho využitia (určenia) na podnikanie.  
V prípade právnickej osoby je obchodným majetkom všetok jej majetok. 

Obchodné imanie 

 • Súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.  

Pri fyzickej osobe sú súčasťou obchodného imania len tie záväzky, ktoré súvisia s podnikaním fyzickej osoby, pri právnickej osobe sú súčasťou jej obchodného imania všetky záväzky. 

Čisté obchodné imanie (vlastné imanie) 

 • Majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním (ide vlastne o vyjadrenie rozdielu medzi hodnotou obchodného majetku a záväzkov vzniknutých pri podnikaní). 

Podiel 

 • Miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. 

Obchodný zákonník v ustanovení § 61 definuje podiel ako mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti jednotne pre všetky právne formy obchodných spoločností. 
Obsahovou stránkou takto vymedzeného pojmu podielu, ako vzťahu spoločníka k spoločnosti, sú vo všeobecnosti práva a povinnosti ustanovené zákonom, spoločenskou zmluvou alebo upravené stanovami, v závislosti od právnej formy obchodnej spoločnosti. 
Bez ohľadu na právnu formu obchodnej spoločnosti však ide vždy o rozsah práv a povinností majúcich charakter majetkových, ako aj nemajetkových práv a povinností. 
Rozsah týchto práv a povinností je rôzny a závisí nielen od úpravy v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, ale je daný primárne ustanoveniami Obchodného zákonníka, v závislosti od právnej formy obchodnej spoločnosti. 

Obchodný podiel 

 • Predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. 

Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. 
Obchodný zákonník vo svojich ustanoveniach rozlišuje pojem „podiel“„obchodný podiel“ v tom smere, že: 

 • pojem podiel v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 je upravený všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných spoločnostiach a vzťahuje sa na všetky typy obchodných spoločností, pričom je vyjadrením majetkových práv spoločníka ako miery účasti na čistom obchodnom imaní spoločnosti a  
 • pojem obchodný podiel predstavuje nielen majetkové a nemajetkové práva a povinnosti spoločníka, ale aj tomu zodpovedajúcu účasť (podiel) na riadení, rozhodovaní a kontrole obchodnej spoločnosti. 

Vo všeobecnosti je preto možné prijať záver, že: 

 • kvalitatívnu stránku obchodného podielu predstavuje súhrn práv a povinností spoločníka vyjadrených v jeho právnom postavení v spoločnosti, t. j. v miere účasti spoločníka na vykonávaní jej práv a povinností a 
 • kvantitatívnu stránku obchodného podielu tvorí výška obchodného podielu a tomu zodpovedajúca miera účasti spoločníka na majetku spoločnosti, ktorá sa určuje pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na rozdiel medzi obchodným podielom a vkladom, pretože výška vkladu do spoločnosti sa nemení v závislosti od hospodárskych výsledkov spoločnosti a k zmene výšky vkladu môže dôjsť na základe zníženia alebo zvýšenia základného imania spoločnosti. 
Naproti tomu hodnota obchodného podielu je závislá od hospodárenia spoločnosti, pretože jeho majetková zložka sa viaže na čisté obchodné imanie spoločnosti. 
Rovnako, počas trvania spoločnosti spoločník nemôže disponovať so svojím vkladom a nemôže žiadať vrátenie vkladu, pretože vklad sa stal vlastníctvom spoločnosti, no za podmienok stanovených v zákone alebo v spoločenskej zmluve spoločník s týmto obchodným podielom môže nakladať, t. j. môže ho previesť, založiť, môže byť rozdelený a pod. 

Ako bolo uvedené vyššie, obchodný podiel je spôsobilým samostatným predmetom právnych vzťahov, keďže za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, resp. spoločenskou zmluvou môže spoločník s týmto obchodným podielom nakladať. 

V zásade však prevláda názor, že hoci obchodný podiel nemá hmotnú povahu a nie je ho teda možné považovať za vec v právnom zmysle (§ 118 Občianskeho zákonníka), predstavuje inú majetkovú hodnotu. 

Prevod obchodného podielu 

Zmluvný prevod obchodného podielu je jedným zo spôsobov zmeny v osobách spoločníkov a je upravený ustanovením § 115 Obchodného zákonníka

K zániku účasti pôvodného spoločníka, ktorý prevádza obchodný podiel, a ku vzniku účasti nového spoločníka, ktorý nadobúda obchodný podiel, dochádza účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu. 

Obchodný podiel je možné previesť na iného spoločníka alebo na tretiu osobu odlišnú od spoločníkov. V zásade, podľa takto vymedzeného okruhu nadobúdateľov obchodného podielu, Obchodný zákonník upravuje rôzne predpoklady zmluvného prevodu obchodného podielu. 

Zmluva o prevode obchodného podielu 

Náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu sú uvedené v § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka a ide o samostatný zmluvný typ, pričom právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy o prevode obchodného podielu sa s odkazom na ustanovenia § 261 ods. 3 písm. a) budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka

Obchodný zákonník vyžaduje, aby zmluva o prevode obchodného podielu bola uzavretá v písomnej forme. 
Ďalšou formálnou náležitosťou zmluvy o prevode obchodného podielu je úradné osvedčenie podpisov zmluvných strán, t. j. nadobúdateľa aj prevodcu. 
Stanovená písomná forma vrátane osvedčenia podpisov musí byť zachovaná aj v prípade dodatkov k zmluve o prevode obchodného podielu. 
Na platnosť zmluvy o prevode obchodného podielu sa okrem formálnych náležitostí vyžaduje aj splnenie obsahových náležitostí. 

Zmluva o prevode obchodného podielu musí preto obsahovať: 

 • jednoznačné určenie zmluvných strán, t. j. nadobúdateľa a prevodcu, 
 • jasné a zrozumiteľné určenie predmetu zmluvy, t. j. obchodného podielu, ktorý sa prevádza, 
 • zo zmluvy musí byť zrejmé, či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod. 

Ak ide o bezodplatný prevod, táto skutočnosť musí byť uvedená v zmluve a v prípade odplatného prevodu musí zmluva obsahovať určenie ceny, resp. spôsob určenia ceny. 
Obchodný zákonník pri prevode obchodného podielu neurčuje žiaden spôsob určenia ceny obchodného podielu a výška ceny je preto závislá od zmluvných strán. 
Ak nadobúdateľ obchodného podielu nie je spoločníkom spoločnosti, ktorej obchodný podiel sa prevádza, je osobitnou obligatórnou obsahovou náležitosťou zmluvy vyhlásenie nadobúdateľa, že pristupuje k spoločenskej zmluve, resp. k stanovám, ak boli prijaté. 
Nedostatok tejto obligatórnej obsahovej náležitosti spôsobuje absolútnu neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu a nie je možné tento nedostatok dodatočne konvalidovať ani uzavretím dodatku k zmluve a ani jednostranným vyhlásením o pristúpení k spoločenskej zmluve. 
Okamihom nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti nadobúda nadobúdateľ obchodného podielu právne postavenie spoločníka. 
Návrh na zápis zmien v osobe (osobách) spoločníkov do obchodného registra sa podáva do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu. 

K návrhu sa prikladá zmluva o prevode obchodného podielu a súhlas valného zhromaždenia s prevodom obchodného podielu, ak sa takýto súhlas vyžaduje. 

Pretože účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu došlo zo zákona k zmene spoločenskej zmluvy, je nevyhnutné k návrhu na zápis zmien predložiť aj jedno vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy. 
Zmenu v osobe (osobách) spoločníkov je spoločnosť povinná zapísať aj do zoznamu spoločníkov, a to podľa § 118 Obchodného zákonníka.  


Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.