Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Nový komentár k zákonu č. 421/2020 Z. z.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 21. 1. 2021Nový komentár v produkte EPI Komentáre k zákonu č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

 

§ 1

Účel dočasnej ochrany

Účelom dočasnej ochrany podľa tohto zákona je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

online-EPIkom_Zakon-o-docasnej-ochrane-podnikatelov-vo-financnych-tazkostiach__800xXXX


Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach
Účinnosť: od 01.01.2021 
Autor: Mgr. Barbora Magočová

Ustanovenie § 1 zákona má praktický význam najmä z hľadiska interpretácie ostatných ustanovení zákona; uplatní sa predovšetkým pri posudzovaní splnenia predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany [bližšie pozri ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona] a tiež pri posudzovaní dôvodov pre jej zrušenie podľa ustanovenia § 18 zákona. Žiadateľ o dočasnú ochranu by mal byť v dobe podania žiadosti o dočasnú ochranu:

1) vo finančných ťažkostiach (dôvodová správa zákona predpokladá dokonca „veľmi vážnu finančnú situáciu“) – zákon nevyžaduje žiaden špecifický dôvod vzniku finančných ťažkostí (t. j. nevyžaduje sa príčinná súvislosť ich vzniku s pandémiou COVID-19),

2) v dobrej viere, že mu jej poskytnutie pomôže zachovať jeho podnik.

 

§ 2

Osobná pôsobnosť dočasnej ochrany

(1) O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov.

(2) Dočasná ochrana sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu, poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte a veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie.1)

 

 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Účinnosť: od 01.01.2021 
Autor: Mgr. Barbora Magočová

Ods. 1:

Na podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany je aktívne legitimovaná fyzická aj právnická osoba, ktorá (nad rámec predpokladov podľa uznesenia § 6 zákonakumulatívne spĺňa dve podmienky:

1) Má status podnikateľa:

Podnikateľom sa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 a ustanovenia § 23 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri (t. j. aj tzv. podnikatelia podľa formy, napr. spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti založené za iným než podnikateľským účelom v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka),

b) osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (advokáti, daňoví poradcovia, lekári, tlmočníci, notári a pod.),

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,

e) zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať v zahraničí.

2) Centrum jej hlavných záujmov sa nachádza na území Slovenskej republiky:

Definícia centra hlavných záujmov vychádza z ustanovenia čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní. V zmysle generálnej klauzuly ide o miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami. Podľa vyvrátiteľnej právnej domnienky obsiahnutej v nariadení sa za centrum hlavných záujmov právnickej osoby považuje Slovenská republika v prípade, že v nej má registrované sídlo; fyzická osoba musí mať podľa domnienky v Slovenskej republike miesto podnikania. Domnienka sa však (analogicky k pravidlám pre insolvenčné konanie podľa nariadenia) uplatní, len ak osoba nepreniesla sídlo (resp. miesto podnikania) na územie Slovenskej republiky počas troch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti. S ohľadom na uvedené by teda nemali mať nárok na poskytnutie dočasnej ochrany osoby, ktoré síce majú na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, ale podnikateľskú činnosť reálne vykonávajú v inom štáte.

Ods. 2:

Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona obsahuje taxatívne vymedzenie osôb, ktoré nemôžu úspešne žiadať o dočasnú ochranu, ani keby spĺňali ostatné podmienky pre jej poskytnutie; pravidlá pre riešenie finančných ťažkostí uvedených inštitúcií sú upravené príslušnými právnymi predpismi osobitným spôsobom.

 

Celé znenie komentára nájdete v produkte EPI Komentáre k zákonom:

Komentár zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

 

 

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.