Valné zhromaždenie - aktualizované vzory

Prehľad vzorov z oblasti obchodného práva zameraných na tému valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 18. 8. 2021Valné zhromaždenie – spoločnosť s ručením obmedzeným

Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia – s. r. o. (§ 129 ObchZ)

Autori: Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. Doc. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 1. 1. 2002

Dátum aktualizácie: 14. 6. 2021

Podľa § 129 Obchodného zákonníka sa valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným zvoláva písomnou pozvánkou, ak spoločenská zmluva neurčuje inak, a termín a program valného zhromaždenia je potrebné spoločníkom oznámiť v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak najmenej 15 dní pred jeho konaním.

Zápisnica z valného zhromaždenia o odvolaní a vymenovaní konateľa

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia o vymenovaní, resp. odvolaní konateľa spoločnosti sa vyžaduje jednoduchá (nadpolovičná) väčšina hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ...

Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 127a Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 4. 2014

Dátum aktualizácie: 11. 12. 2020

Náležitosti zápisnice o valnom zhromaždení ustanovuje Obchodný zákonník v ustanovení § 127a. Nevyhnutnou náležitosťou zápisnice je i podpis predsedu valného zhromaždenia a...

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia (§ 125 a nasl. ObchZ)

Autor: Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Doc. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 8. 11. 2008

Dátum aktualizácie: 11. 12. 2020

Valné zhromaždenie je orgánom spoločníkov spoločnosti, ktorým patrí právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Spoločníci majú právo zúčastniť sa na valnom...

Zápisnica z valného zhromaždenia o zrušení s. r. o. s likvidáciou

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

V zmysle platnej právnej úpravy môže byť spoločnosť z hľadiska vyrovnania majetkových pomerov zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa vyžaduje vždy po zrušení...

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 132 Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 1. 2013

Dátum aktualizácie: 11. 12. 2020

Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia...

Valné zhromaždenie – akciová spoločnosť:

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia (§ 184 ods. 4 Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 1. 1. 2002

Dátum aktualizácie: 8. 8. 2014

Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa uverejňuje predstavenstvo v lehote 30 dní predo dňom konania valného zhromaždenia oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej...

Pozvánka na valné zhromaždenie – a. s. (§ 184 ods. 4 Obchodného zákonníka) EPI DOCS

Autor: JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 1. 1. 2002

Dátum aktualizácie: 14. 6. 2021

Predstavenstvo spoločnosti musí dbať na dodržanie postupu upraveného zákonom a stanovami spoločnosti pre zvolanie valného zhromaždenia. Absencia náležitostí pozvánky, resp....

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (§ 190 ObZ)

Autor: JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 1. 1. 2008

Dátum aktualizácie: 14. 6. 2021

Vzor rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene podoby akcií, skončení obchodovania s akciami na burze – musí mať formu notárskej zápisnice.

Zápisnica o valnom zhromaždení akciovej spoločnosti (§ 188 Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Právny stav od: 1. 12. 2009

Dátum aktualizácie: 11. 12. 2018

Ustanovenie § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka vymenúva rozhodnutia valného zhromaždenia, na platnosť ktorých sa vyžaduje dodržanie osobitnej formálnej náležitosti, ktorou je ich...

Návrh na poverenie akcionára zvolať valné zhromaždenie podľa osobitného zákona [§ 304 písm. f) CMP]

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Právny stav od: 1. 7. 2016

Medzi konania v niektorých veciach právnických osôb patrí aj konanie o poverení zvolať valné zhromaždenie podľa § 304 písm. f) Civilného mimosporového poriadku.

Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia

Autor: JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 1. 1. 2008

Dátum aktualizácie: 11. 12. 2020

Vzor zápisnice o mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, ktorá emitovala zaknihované akcie na doručiteľa o znížení základného imania – musí mať formu notárskej...

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (§ 190 ObZ)

Autor: JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 1. 1. 2008

Dátum aktualizácie: 14. 6. 2021

Vzor rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene podoby akcií, skončení obchodovania s akciami na burze – musí mať formu notárskej zápisnice.

Valné zhromaždenie – súvisiace žalobné návrhy:

Návrh na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 131 Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Právny stav od: 1. 1. 2009

Dátum aktualizácie: 11. 12. 2018

Podľa ustanovenia § 131 Obchodného zákonníka môže každý spoločník, konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti požiadať do troch mesiacov súd, aby vyslovil neplatnosť uznesenia...

Žaloba na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (§ 183 a § 131 ods. 1 ObchZ)

Autor: Mgr. Jana Kolesárová

Právny stav od: 1. 7. 2016

Dátum aktualizácie: 24. 2. 2019

Obchodný zákonník prostredníctvom § 183 poskytuje akcionárovi právo domáhať sa na súde určenia neplatnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti za podmienkach podľa § 131...

Žaloba o splnení povinnosti akciovej spoločnosti poskytnúť akcionárovi požadované informácie

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Právny stav od: 1. 7. 2016

Jedným zo základných práv každého akcionára je v zmysle § 180 Obchodného zákonníka právo akcionára požadovať od predstavenstva na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia...

Vzor žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia z dôvodu nedodržania potrebnej väčšiny pre prijatie rozhodnutia (rozpor...

Autor: Mgr. Jana Kolesárová

Právny stav od: 1. 7. 2016

Dátum aktualizácie: 24. 2. 2019

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 ObchZ,...

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.