Určenie termínu daňového priznania za rok 2019 a zrušenie korona opatrení vo finančnej oblasti

Z dôvodu potreby zakotviť plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov aj za trvania mimoriadnej situácie NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa upravujú doteraz prijaté opatrenia v daňovej oblasti.

Dátum publikácie: 28. 9. 2020tt-kalendár-diar

Dňa 22. septembra 2020 schválil parlament vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon vyšiel v Zbierke zákonov SR pod číslom 264/2020 Z. z. 

Aj za trvania mimoriadnej situácie bolo potrebné zakotviť plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov z dôvodu zamedzenia značným hospodárskym škodám hroziacim štátu a ekonomike pri neprimerane dlhom období uplatňovania opatrení zavedených zákonom lex korona vo finančnej oblasti.

Cieľom schválenej novely zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelou zákona sa reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. septembra 2020:

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 31. decembra 2020:

Podľa schválenej novely zákona č. 67/2020 Z. z. sa obdobie pandémie na účely podania daňového priznania ( § 21 z. č. 67/2020 Z. z.) končí 30. 9. 2020. Daňové priznanie je potrebné podať posledný deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci ukončenia pandémie. Daňovníkom, ktorí ešte nepodali daňové priznanie, tak bude plynúť mesačná lehota na podanie daňového priznania. Konečný termín pre podanie daňového priznania za rok 2019 tak bude 31. október 2020, keďže tento deň pripadne na sobotu, daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2. novembra 2020.

V rámci novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • v nadväznosti na posun termínu na podanie daňového priznania sa menia aj termíny na vykonanie ročného zúčtovania poistného a ročného prerozdeľovania za rok 2019
  •  zavádza sa mimoriadny inštitút preddavku na výsledok ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2019, ktorý bude štátom vyplatený v pôvodnom termíne úhrady týchto pohľadávok (do 31. decembra 2020) a zúčtovaný v novom termíne úhrady týchto pohľadávok (do 15. februára 2021)

V rámci novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

  • vzhľadom na posun termínu na vykonanie ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie a ročného prerozdeľovania za rok 2019 nastala situácia, kedy v čase platenia príspevkov zdravotnými poisťovňami (do 20. decembra 2020) nebude známa základňa pre ich určenie (ročné prerozdelenie poistného má byť vykonané až do 28. februára 2021).
  • Na základe tejto skutočnosti a s cieľom zabezpečiť financovanie prijímateľov príspevkov v tomto medziobdobí sa zavádza povinnosť existujúcich zdravotných poisťovní uhradiť do 20. decembra 2020 tieto príspevky vo výške ich kvalifikovaného odhadu, uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu; tieto sumy boli aj rozpočtované v štátnom rozpočte na rok 2020. Zároveň sa zavádza povinnosť zúčtovania takto odhadnutých platieb voči skutočnej výške príspevkov do 20. marca 2021 (teda už v čase, kedy bude známa základňa pre výpočet a skutočná výška týchto príspevkov).

    Pozrite aj Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní – dôležité termíny

 

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.