SZČO verzus s. r. o.

Porovnanie SZČO a s. r. o. – všeobecný prehľad ich povinností, výhod a nevýhod.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 13. 11. 2019Medzi najčastejšie formy podnikania patrí podnikanie na základe živnostenského oprávnenia alebo formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Budúci podnikatelia sa často zamýšľajú nad tým, či podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo či by bolo výhodnejšie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Okrem právnych náležitostí vzniku podnikania, možnosti prerušenia a ukončenia podnikania, ručenia, administratívnej náročnosti, prestíže, predmetu podnikania, predpokladaného obratu je pri rozhodovaní významný aj účtovný a daňový pohľad vrátane daňového a odvodového zaťaženia.

SZČO je fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje predovšetkým činnosť vykonávaná na základe živnosti, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosahovania zisku, za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj činnosť vykonávaná fyzickou osobou v poľnohospodárskej výrobe, lesnom a vodnom hospodárstve, v činnostiach, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním a sú vykonávané podľa osobitných predpisov, napr. činnosť audítorov, daňových poradcov, notárov, advokátov, lekárov, sprostredkovateľov, znalcov, tlmočníkov a pod.

POZNÁMKA

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodnou spoločnosťou, právnickou osobou založenou za účelom podnikania, prípadne na iný účel (napr. vykonávanie zá­ujmovej činnosti). Podmienky podnikania prostredníctvom s. r. o. ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

SZČO verzus s. r. o. – účtovný a daňový pohľad

 

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené