Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne

Čo presne sa považuje za prevádzkareň, čo za združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení, zrušení.

Autori: Bc. Katarína Danajovičová
Dátum publikácie: 20. 10. 2020tt_muz-za-pokladnou-v-obchode

Pri akomkoľvek type podnikania si môže podnikateľ, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, zriadiť – otvoriť prevádzkareň. V článku si priblížime, čo presne sa považuje za prevádzkareň, združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení, zrušení.

Definíciu prevádzkarne nájdeme v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len: „živnostenský zákon“). Otvorenie, zrušenie prevádzkarne oznamuje podnikateľ najprv príslušnému živnostenskému úradu (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania).

Prevádzkareň

Podľa § 17 živnostenského zákona sa prevádzkarňou rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť (napr. obchod, reštaurácie, miesto, kde sa poskytujú služby – kaderníctvo, masážny salón atď.).

Zákon zároveň špecifikuje situácie, kedy pri podnikaní nejde o prevádzkareň.

Prevádzkarňou nie je priestor:

 • súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, čo môže byť:
  1. priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
  2. stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
  3. miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
  4. výstavné priestory a vzorkové predajne,
  5. priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
  6. predajné miesto zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
 • ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, čo môžu byť:
  1. stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie,
  2. zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,
  3. vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
  4. pojazdné predajne,
  5. zariadenia na poskytovanie reklamy,
  6. predajné automaty.

Živnostenský zákon pozná aj pojem Zdru­žená prevádzkareň.

Združená prevádzkareň je trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu. Pri zriaďovaní živnostenského oprávnenia sa údaje o prevádzkarni zapisujú už do formulára na ohlásenie živnosti k jednotlivým predmetom podnikania.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.