Nový zákon o štátnej službe - najdôležitejšie zmeny

Rada pre štátnu službu, nové princípy štátnej služby, systemizácia štátnozamestnaneckých miest.

Autori: Ing. Jarmila Belešová
Dátum publikácie: 25. 5. 2017



V článku sme sa zamerali na zmeny alebo nové inštitúty, ktoré zavedie nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z. z., v porovnaní s v súčasnosti platným zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Nový zákon o štátnej službe nadobúda účinnosť 1. júna 2017. Cieľom zákona vypracovaného Úradom vlády SR by malo byť zabezpečenie odpolitizovania štátnej správy. Základnou úlohou zákona bude ochrana princípov, na ktorých je štátna služba budovaná, a dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.

Princípy štátnej služby

Nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe zavádza nové princípy štátnej služby a na rozdiel od terajšieho zákona uvádza aj ich definície. V porovnaní s doterajšími princípmi sa počet princípov štátnej služby zvýšil zo šiestich na deväť, zmenili sa a zároveň boli podrobnejšie rozpracované. Novými princípmi sú princíp politickej neutrality, princíp zákonnosti, princíp transparentného zamestnávania, princíp efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, princíp nestrannosti, princíp profesionality, princíp transparentného a rovnakého odmeňovania, princíp stability a princíp rovnakého zaobchádzania. Každý princíp je v zákone uvedený samostatným článkom pred paragrafovým znením zákona. Princípy štátnej služby majú vymedzovať prijímanie štátnych zamestnancov, stabilitu ich štátnozamestnaneckého pomeru, kariérny rast, hodnotenie výkonnosti a tiež odmeňovanie.

Ochrana súkromia

Okrem zákazu diskriminácie sa do zákona dopĺňa ustanovenie o ochrane súkromia. Služobný úrad nebude môcť bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností služobného úradu narúšať súkromie štátneho zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch služobného úradu tým, že ho bude monitorovať, vykonávať záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami služobného úradu a kontrolovať elektronickú poštu odoslanú zo služobnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred písomne upozornil. Ak služobný úrad bude zavádzať kontrolný mechanizmus, bude povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, dobu jej trvania a informovať o tom štátnych zamestnancov. Štátny zamestnanec, ktorý sa bude domnievať, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch služobného úradu bolo narušené nedodržaním uvedených podmienok, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Nový zákon o štátnej službe – najdôležitešie zmeny

K téme pozri aj:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.