Nová oznamovacia povinnosť platiteľov DPH

Platitelia DPH musia do 30. novembra 2021 oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie.

Autori: Finančné riaditeľstvo SR
Dátum publikácie: 24. 11. 2021 width=

Metodický pokyn k oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k osobitnej oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH, ktorým sa s účinnosťou od 15. novembra platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k osobitnej oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH").

Zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v článku V upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH").

S účinnosťou od 15. novembra 2021 sa v zákone o DPH zavádza nové ustanovenie § 6, ktorým sa platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Podnikaním sa rozumie ekonomická činnosť v zmysle § 3 ods. 2 zákona o DPH. To znamená každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku.

S uvedenou oznamovacou povinnosťou úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa za nezaplatenú daň môže uplatniť aj v prípade, ak nastane skutočnosť, že protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. K problematike ručenia za daň je vydaný samostatný metodický pokyn.

1. diel: Účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti

Účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti, je definovaný v § 6 ods. 1 zákona o DPH. Jedná sa o každý vlastný účet, ktorý je vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude platiteľ používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH (ďalej len „bankový účet").

...

2. diel: Oznamovacia povinnosť

Novelou zákona o DPH sa ustanovujú podrobné pravidlá oznamovacej povinnosti platiteľa dane v súvislosti s jeho bankovými účtami.

Oznamovanie bankových účtov bude mať dopad na zmenu niektorých procesov správy daní, ako aj na práva a povinností platiteľov. Ovplyvní napríklad proces vrátenia nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 9 zákona o DPH), proces úhrady za prijaté plnenie ako aj proces vrátenia prípadného preplatku platiteľovi (§ 69c ods. 6 zákona o DPH) a ručenie za daň (§ 69 ods. 14 písm. c) zákona o DPH).

Príklad č. 1:

Zdaniteľná osoba má zriadené dva účty u tuzemských poskytovateľov bankových služieb a jeden účet u zahraničného poskytovateľa bankových služieb, ktoré používa na svoje podnikanie v tuzemsku. Registruje sa pre DPH od 1. 2. 2022. Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom 1. 2. 2022, je povinná podľa § 6 ods. 1 zákona o DPH oznámiť finančnému riaditeľstvu svoje dva účty zriadené u tuzemského poskytovateľa bankových služieb a zároveň aj účet zriadený u zahraničného poskytovateľa bankových služieb, nakoľko všetky využíva na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH.

Príklad č. 2:

A, B, C sú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sú pre účely DPH registrované podľa § 4b zákona o DPH ako skupina. Za skupinu koná spoločnosť A. Každá z týchto spoločností využíva v rámci svojho podnikania bankové účty. Zástupca skupiny A, ktorý podľa § 4b ods. 4 zákona o DPH za skupinu koná, splní oznamovaciu povinnosť podľa § 6 zákona o DPH za platiteľa DPH, ktorým je skupina. Ak ide o skupinu DPH existujúcu k 15. 11. 2021, oznamovaciu povinnosť splní podľa § 85kk zákona o DPH. Ak ide o novú skupinu zaregistrovanú od 1. 1. 2022 alebo neskôr, zástupca skupiny bude plniť oznamovaciu povinnosť za skupinu podľa § 6 ods. 1 zákona o DPH. Zástupca skupiny v oznámení uvedie čísla účtov všetkých členov skupiny (ktorí spoločne a nerozdielne zodpovedajú za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH), ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH.

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Metodický pokyn k oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH

 

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.