K ukončeniu starých exekúcií

K zastaveniu starej exekúcie dôjde k 1. 1. 2020, ak skutočnosť rozhodná pre zastavenie starej exekúcie nastala pred týmto dátumom.

Autori: JUDr. Teodor Bombor
Dátum publikácie: 20. 1. 2020tt_peniaze-mince-ruka

Dňa 26. 6. 2019 bol prijatý zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom zákona je zastavenie tzv. „starých“ exekúcií, ktoré sú v § 1 ods. 2 zákona definované ako exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 vedené podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

K zastaveniu starej exekúcie dôjde k 1. 1. 2020 (čo je dátum nadobudnutia účinnosti zákona 233/2019 Z. z.), ak skutočnosť rozhodná pre zastavenie starej exekúcie nastala pred týmto dátumom.

Neskôr dôjde k zastaveniu starej exekúcie vtedy, keď nastane skutočnosť rozhodná pre zastavenie starej exekúcie (napr. uplynie rozhodná doba).

Nezastaví sa však každá stará exekúcia, ale len taká, pri ktorej nastal niektorý z nižšie uvedených dôvodov:

a) uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa § 2 odseku 2 zákona č. 233/2019 Z. z.,

b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,

c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo

d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie.

Dôvody upravené pod písm. b) až d) predstavujú dôvody, ktoré už sú dôvodmi zastavenia exekúcie aj podľa § 57 zákona č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) účinného do 31. 3. 2017. Do zákona č. 233/2019 Z. z. boli začlenené preto, že z týchto nesporných dôvodov môže exekúciu zastaviť aj súdny exekútor, na čo podľa úpravy účinnej do 31. 3. 2017 nebol oprávnený.

 

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

K ukončeniu starých exekúcií podľa zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní

 

Autor: JUDr. Teodor Bombor

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.