K právnej úprave subjektov neziskového sektora

Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá zatiaľ základný normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov.

Autori: JUDr. Lenka Hmírová
Dátum publikácie: 18. 6. 2020pomocna_ruka

Určitým kodifikačným právnym predpisom je zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020. Cieľom citovanej novely je uvedenie registra mimovládnych neziskových organizácií do prevádzky ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra SR. Register mimovládnych neziskových organizácií bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.

Spoločné pre všetky mimovládne neziskové organizácie/neziskové účtovné jednotky (ďalej len „NUJ“) je to, že sú to subjekty spôsobilé na právne úkony a celým svojím majetkom ručia za záväzky, ktoré vznikli z ich činnosti, sú povinné viesť účtovníctvo, účtujú, zdaňujú sa a hospodária ako subjekty, ktoré nie sú zriadené s cieľom podnikania a svoju činnosť zabezpečujú formou viaczdrojového financovania.

Spoločné pre všetky mimovládne neziskové organizácie/neziskové účtovné jednotky je to, že sú to subjekty spôsobilé na právne úkony a celým svojím majetkom ručia za záväzky, ktoré vznikli z ich činnosti, sú povinné viesť účtovníctvo, účtujú, zdaňujú sa a hospodária ako subjekty, ktoré nie sú zriadené s cieľom podnikania a svoju činnosť zabezpečujú formou viac zdrojového financovania.

Zakladateľom alebo zriaďovateľom NUI môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát podľa jednotlivých hmotnoprávnych predpisov, na základe ktorých vznikajú.

NUJ môžeme členiť na základe rôznych kritérií na:

1. subjektové právnické osoby združujúce sa na základe:

  1. osôb (politické strany a hnutia, občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, združenia právnických osôb),
  2. majetku (nadácie, fondy),

2. predmetové podľa účelu a predmetu činnosti:

  1. všeobecne prospešné,
  2. verejnoprospešné,
  3. vzájomne prospešné,

3. ústavné, ktorých existenciu a nezávislosť zaručuje Ústava SR (napr. občianske združenia, politické strany a hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti),

4. zákonné, ktorých založenie (zriadenie) upravujú osobitné zákony (napr. občianske združenia, spolky, odborové organizácie, nadácie, politické strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov, organizácie s medzinárodným prvkom, organizácie sui generis, záujmové združenia – profesijné a neprofesijné komory, ostatné záujmové združenia – rybárske a poľovnícke združenia, neštátne účelové fondy, umelecké fondy).

Právna forma NUJ je tiež rôznorodá. Tak isto je veľký počet právnych predpisov, ktoré by mali NUJ dodržiavať (napr. daňové predpisy, účtovné predpisy, pracovnoprávne predpisy, ak sú NUJ zamestnávateľmi) a ktoré nie sú vzájomne prepojené a sú pojmovo rôznorodé. Právne formy NUJ a ich numerické kódy eviduje štatistický register organizácií.

Najčastejšie zakladanými právnymi formami NUJ v praxi sú:

 1. občianske združenie (kluby, spolky, zväzy a iné názvy),
 2. nadácia,
 3. neinvestičný fond a
 4. neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.

Detailný postup pri ich založení a režim ich fungovania je súčasťou tohto článku.

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Sprievodca fungovaním najčastejšie sa vyskytujúcich neziskoviek od A po Z

 

Autor: JUDr. Lenka Hmírová

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené