Exekučné konanie

Návrh na začatie exekúcie, posudzovanie návrhu zo strany súdu.

Autori: JUDr. Teodor Bombor
Dátum publikácie: 6. 9. 2019


tt_podanie-ruk-08-2019

Ako prebieha úvodná fáza exekučného konania v súvislosti s podaním návrhu na vykonanie exekúcie až do vydania poverenia?

Do vydania poverenia ešte exekúcia neprebieha, fáza samotnej exekúcie začína až doručením poverenia poverenému súdnemu exekútorovi (§ 57 ods. 1 Exekučného poriadku). Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí elektronizácia exekučného konania a možnosť podať návrh na začatie exekúcie výlučne na elektronickom formulári. Na akýkoľvek iný spôsob podania návrhu na začatie exekúcie súd neprihliada (§ 48 ods. 7 Exekučného poriadku).

Návrh na začatie exekúcie a jeho prílohy

Predpísaný elektronický formulár (označený ako „Exekučné konanie – Návrh na vykonanie exekúcie Okresnému súdu Banská Bystrica“) je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (https://obcan.justice.sk/ezaloby). V sekcii Vytvorenie podania si navrhovateľ (v exekučnom konaní označovaný ako oprávnený) elektronicky podá návrh, ktorý sa po autorizácii automaticky odosiela do dátovej schránky Okresného súdu Banská Bystrica. Okresný súd Banská Bystrica je od 1. 4. 2017 kauzálne príslušným súdom pre exekučné konania (začaté po 1. 4. 2017) pre celé územie Slovenskej republiky. Konania začaté pred 1. 4. 2017 sa dokončia na tých súdoch, ktoré boli príslušné na konanie podľa dovtedajších predpisov (podľa miesta bydliska/sídla povinného).

Dňom doručenia návrhu na súd sa v zmysle § 50 ods. 1 Exekučného poriadku začína exekučné konanie. Vzhľadom na to, že ide o výlučne elektronické konanie, vzťahujú sa naň aj ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente”). Podľa § 32 ods. 5 citovaného zákona sa návrh na vykonanie exekúcie považuje za doručený súdu okamihom, odkedy je objektívne dostupný súdu v jeho elektronickej schránke. Elektronická podateľňa súdu vytvára elektronickú doručenku a automaticky ju odosiela do elektronickej schránky odosielateľa. Po prijatí návrhu na vykonanie exekúcie začína overovanie autorizácie návrhu a jeho príloh.

Jednotlivé náležitosti formulára sú upravené v § 48 ods. 3 Exekučného poriadku. Elektronický formulár je rozčlenený na viacero častí označených veľkými tlačenými písmenami (A – I). V časti G navrhovateľ uvádza, či je oslobodený od platenia súdneho poplatku. V prípade, že sa naňho oslobodenie od súdneho poplatku nevzťahuje, je povinný zaplatiť súdny poplatok podľa položky 13 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). Poplatok za návrh je v exekučnom konaní stanovený pevnou sumou 16,50 eura, bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky. Podľa § 11d zákona o súdnych poplatkoch už (exekučný) súd na zaplatenie súdneho poplatku v konaní nevyzýva, ale zúčtovacie údaje sa oznamujú oprávnenému automatizovaným spôsobom. Zákon zároveň upravuje spôsoby platby súdneho poplatku v exekučnom konaní. Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vykonanie exekúcie možno platiť len poštovým poukazom, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, teda možnosť platiť súdny poplatok v hotovosti alebo platobnou kartou pri tomto type konania neexistuje. Ak poplatková povinnosť z návrhu na vykonanie exekúcie nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh na vykonanie exekúcie sa neprihliada; to neplatí, ak ide o oprávneného oslobodeného od platenia súdnych poplatkov. O tejto skutočnosti súd oprávneného upovedomí. Uvedené v podstate znamená, že na rozdiel od klasického sporového konania súd v prípade nezaplatenia súdneho poplatku nevykonáva žiadne úkony (nerobí oznámenia, výzvy) ani nezastavuje konanie.

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku Exekučné konanie, návrh na začatie exekúcie, posudzovanie návrhu zo strany súdu

 

Autor: JUDr. Teodor Bombor

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené