Eurokódex novinka – Nariadenie GDPR 2. aktualizované vydanie

Online verzia dostupná na epi.sk

Dátum publikácie: 23. 9. 2020tt_kom-gdpr-2-vydanie

Autori: Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura a kol.

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie

 

Online verzia dvojzväzkového 2. aktualizovaného vydania komentára k nariadeniu GDPR, ktorý vydáva vydavateľstvo Eurokódex.

Hlavným cieľom autorov pri písaní druhého vydania bolo vytvoriť komplexný komentár, ktorý bude jedinečným zhrnutím ich znalostí a skúseností s aplikáciou Nariadenia, ako aj postojov, názorov a vyjadrení tých najdôležitejších inštitúcií, ktorých rozhodnutia a usmernenia zásadným spôsobom prispievajú k výkladu jednotlivých ustanovení Nariadenia.  V tomto vydaní komentára sú preto priebežne zapracované relevantné stanoviská Európskeho výboru pre ochranu údajov, judikatúra Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva k problematike ochrany osobných údajov, ako aj najnovšie rozhodnutia dozorných orgánov.

Prvý zväzok obsahuje komentár k všeobecným ustanoveniam a zásadám Nariadenia, ako aj k právam dotknutých osôb. Vymedzenie pôsobnosti Nariadenia – vecnej aj  územnej, vysvetlenie vzťahu Nariadenia a slovenského zákona o ochrane osobných údajov, ďalej  podrobne rozpracované zásady spracúvania, jednotlivé právne základy ako nevyhnutný predpoklad zákonnosti spracúvania, osobitné podmienky vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, ako aj údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky  a práva dotknutých osôb. Značnú časť prvého zväzku obsahuje komentár k právam dotknutých osôb (podmienky splnenia informačnej povinnosti, právo na prístup k údajom, právo na opravu, vymazanie, právo namietať, podmienky pre automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania a iné) a k ich aplikácii v praxi prevádzkovateľov. Práve prvý zväzok obsahuje množstvo praktických príkladov spracúvania osobných údajov, ktoré slúžia ako názorná pomôcka aplikácie pravidiel Nariadenia. Súčasťou 1. zväzku je aj špeciálna príloha súvisiaca s pandémiou.

Druhý zväzok upravuje postavenie prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a zodpovednej osoby, podmienky kladené Nariadením na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, okolnosti, za ktorých sa vyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (vrátane zoznamu všetkých zverejnených black listov a návrhov white listov), právnu úpravu kódexov správania a certifikácie, podmienky pre realizáciu prenosov osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, postavenie a úlohy dozorných orgánov, zabezpečenie  ich spolupráce a pravidiel konzistentnosti vrátane ukladania sankcií (s uvedením prehľadu sankcií dozorných orgánov členských štátov uložených podľa Nariadenia), prostriedky nápravy neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobných údajov, a na záver podmienky stretu práva na ochranu súkromia s inými právami (teda s právom na slobodu prejavu a právom na informácie, právom na prístup verejnosti k úradným dokumentom, ďalej možnosti zásahu do povinnosti profesijnej mlčanlivosti, podmienky spracúvania rodného čísla, osobných údajov zamestnancov ich zamestnávateľmi vrátane rôznych foriem monitorovania, spracúvanie v oblasti archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely, pravidlá ochrany údajov cirkví, spracúvanie osobných údajov v oblasti elektronických komunikácii, nastavenie cookies a iné). Druhý zväzok obsahuje rozsiahlu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, vďaka ktorej sa čitateľ bude jasnejšie orientovať v problematike ochrany osobných údajov v osobitných situáciách zahrnutých v druhom zväzku komentára.

Vstup do online produktu: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR 2. aktualizované vydanie

 

Online verzia diela je dostupná pre užívateľov Právneho systému Premium, v časti Eurokódex literatúra.

Prístup je možné zakúpiť aj samostatne v e-shope www.zakon.sk

 


ODPORÚČAME: m
odul GDPR v PRAXI

  • výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, interných firemných predpisov, tlačív a príkladov z praxe a videoškolení k téme ochrany osobných údajov

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.