Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP)

Nie je k dispozícií text v html verzii, použite PDF verziu predpisu, ktorá sa nachádza v pravom boxe.

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Nariadenie
Celexové číslo: 32016R0679
Dátum dokumentu: 27. 4. 2016
Dátum uverejnenia: 4. 5. 2016
Dátum nadobudnutia učinnosti: 25. 5. 2018
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum uzavierky: 25. 5. 2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené