Druhy pomoci štátu podnikateľom a zamestnávateľom na riešenie následkov ochorenia COVID-19

Prehľad základných opatrení, ktorými štát pomáha podnikateľom a SZČO pri znižovaní dopadov koronavírusu.

Dátum publikácie: 15. 4. 2020tt_lupa-nad-eurobankovkami-a-kalkulackou

A. Finančné príspevky štátu

Tzv. prvá sociálna pomoc – z. č. 63/2020 Z. z.:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon upravuje čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného, ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Zákon podáva pomocnú ruku aj zamestnávateľom, aby v čase zavedených opatrení, akými je napríklad karanténa, nemuseli znižovať stavy zamestnancov.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame články:

Štyri vládne opatrenia pre podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu v súvislosti s covid-19

Autor: JUDr. Lenka Hmírová

Projekt „Prvá pomoc“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

K niektorým zmenám sociálno-ekonomického charakteru v súvislosti s koronavírusom

Aktuálne k novým opatreniam v sociálno-ekonomickej oblasti - zmeny zákonom č. 66/2020 Z. z.

Tzv. druhá sociálna pomoc: Príspevok na udržanie pracovných miest/výpadky tržieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo 5. 4., že spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO.

Aby bol proces čo najjednoduchší a najrýchlejší, všetky potrebné informácie k pomoci a postup pri žiadaní nájdu záujemcovia na novej webovej stránke www.pomahameludom.sk.

Subjekty, ktorých sa tzv. druhá sociálna pomoc týka:

A. Zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a museli svoje prevádzky zatvoriť
na základe rozhodnutia ÚVZ SR 

príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.

Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú ich žiadosti od 6. apríla 2020 od 12:00

B. SZČO ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia ÚVZ SR 

a

C. SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) 

príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

PODMIENKY NÁROKU:

  • SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny,
  • SZČO nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer,
  • SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú žiadosti od 8. apríla 2020.

Výška príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb:

pokles tržieb (kategórie)marec 2020
menej ako 10%0,-eur
10 %, - 19,99%90,- eur
20 %, - 29,99%150,- eur
30 %, - 39,99%210,- eur
40 a viac %270,- eur
pokles tržieb (kategórie)apríl 2020
menej ako 20%0,- eur
≥ 20 %, od 20,00-39,99%180,- eur
≥ 40 %, od 40,00-59,99%300,- eur
≥ 60 %, od 60,00-79,99%420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac540,- eur

URČENIE POKLESU TRŽIEB

alternatívy spôsobu výpočtu poklesu tržieb - vyberá si žiadateľ

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020 príspevok pri výpadku obratu.

Podľa materiálu s názvom Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov schváleného uznesením vlády č. 178/2020  zo dňa 31. marca:

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:

a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Podľa informácie zverejnenej 15. 4. 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spresnilo v metodickom usmernení pre úrady práce definíciu žiadateľov o príspevky na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Reaguje tak na informácie o zamietaní žiadostí o príspevky pre túto skupinu žiadateľov.
 
Za SZČO sa pre získanie nároku na príspevok v rámci prvej pomoci považuje aj fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov - napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.

Nárok majú aj ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka. Ide teda o činnosti, na ktoré sa nevyžaduje žiadne oprávnenie a tieto osoby nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu. Sú to napr. herci, choreografi, tanečníci, hudobníci, novinári, sochári a pod.

O príspevok môžu žiadať aj fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Sem patria napr. súkromní lekári, architekti, geodeti, spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti, osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, tlmočníci či športovci. 

K podávaniu žiadostí odporúčame aj:

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO - editovateľné tlačivo a jednoduchý návod na vyplnenie

Kurzarbeit alebo tzv. tretia sociálna pomoc? Vláda schválila 14. 4. 2020

Aktualizované 17. 4.2020: 

Na stránke pomáhameludom.sk je od 17. 4. 2020 doplnená možnosť žiadať o pomoc pre skupinu "Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta"

Subjekty, ktorých sa tzv. tretia sociálna pomoc týka:

D. Zamestnávatelia – ktorí nespadajú do kategórie A. alebo B.
  • zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

 Dve možnosti čerpania pomoci na svojich zamestnancov (môžu si vybrať, ktorá bude pre nich výhodnejšia)

1. možnosť: Preplatenie mzdy najviac do výšky 80 %, ak bude prekážka na strane zamestnávateľa a firma nebude musieť preukazovať pokles tržieb.

  • úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 eur
  • podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).

2. možnosť: Zamestnávateľ môže preukázať pokles tržieb a podľa toho bude dostávať príslušnú sumu na mzdu zamestnanca až do výšky 540 eur mesačne.

Upozornenie: Prijímateľom štátnej pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom. Rovnako tak prijímateľom štátnej pomoci nemôže byť podnik v ťažkostiach.

Pre ďalšie informácie odporúčame:

Vláda: Schválila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zavedenie kurzarbeitu

Pomoc na zachovanie zamestnanosti sa rozšíri aj na veľké firmy

Kurzarbeit a ďalšia pomoc pre zamestnávateľov spustená od 17. 4. 2020

Aktualizované 23. 4.2020, 30. 4. 2020:

E. Vybrané fyzické osoby, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú žiaden iný príjem.

 

Od 23. apríla bola spustená aj avizovaná pomoc pre dohodárov a konateľov jednoosobových s.r.o.( nar. vlády č. 103/2020 Z. z., žiadosť v jeho prílohe)

Pre ďalšie informácie odporúčame príspevok:

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

B. Odklad odvodov

Dňa 6. apríla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Touto novelou sa odkladá z dôvodu pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 platenie poisteného za mesiac marec 2020, ak došlo k poklesu čistého obratu zamestnávateľov alebo podnikateľských príjmov SZČO (tržieb); spôsob určenia poklesu tržieb ustanovuje nariadenia vlády č. 76/2020 Z. z. s účinnosťou od 10. apríla 2020.

Subjekty, ktorých sa odklad o odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie týka:

(zákon č. 68/2020 Z. z., § 293ew zákona o sociálnom poistení)

zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)

Upozornenie:

  • možnosť odkladu odvodov sa netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca, tu naďalej platia pôvodné termíny splatnosti
  • možnosť odkladu odvodov sa týka len povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)

PODMIENKY NA SPLNENIE NÁROKU NA ODKLAD SPLATNOSTI:

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár, pomocou ktorého možno o odklad požiadať.

Subjekty, ktorých sa odklad splatnosti preddavku na poistného na zdravotné poistenie týka:

(zákon 68/2020 Z. z., § 38ev zákona o zdravotnom poistení)

zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)

Preddavok na poistné zamestnávateľov a preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej

Povinnosť vykazovať poistné podľa § 20 nie je dotknutá.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame článok:

Odklad sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (COVID-19) – zákon č. 68/2020 Z. z. a č. 76/2020 Z. z.

Dôvodová správa k z. č. 68/2020 Z. z.

C. OPATRENIA VO FINANČNEJ OBLASTI – z. č. 67/2020 Z. z.

Daňové priznanie – k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; v tejto lehote je povinnosť daň zaplat (§ 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.). Obdobie pandémie – opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia pandémie, a to od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia neskoršej lehoty podľa tohto zákona (§ 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.).

Pre podrobnejšie informácie odporúčame článok:

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (covid-19) - zákon č. 67/2020 Z. z.

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (covid-19) – zákon č. 75/2020 Z. z.

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov

Autor: Ing. Michaela Vidová

 

Zdroj: Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, https://rokovania.gov.sk/

 

 

Autor: Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, vláda SR

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené