Automobil – daňové režimy z hľadiska DPH

Obchodovanie s novými a s ojazdenými automobilmi v rámci členských štátov EÚ z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 25. 8. 2016Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) je automobil považovaný za tovar. Dodaním tovaru, teda aj automobilu, je podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o DPH prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, t. j. nadobudnutie dispozičného práva.

Na účely DPH je konkrétnejšia špecifikácia automobilu uvedená len v súvislosti s definíciou dopravných prostriedkov vyjadrená v ustanovení § 11 ods. 11 zákona o DPH.

Dopravným prostriedkom sa okrem iného rozumie aj pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora väčším ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov.

Dodanie a nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci členských štátov EÚ

V rámci EÚ sa v zmysle spoločných pravidiel zakotvených v Smernici Rady 2006/112/ES uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania DPH – platí, že nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte určenia (spotreby).

Zákon o DPH v ustanovení § 11 ods. 11 a 12 vymedzuje, čo sa pre účely DPH rozumie dopravným prostriedkom a za akých podmienok spĺňa dopravný prostriedok definíciu nového dopravného prostriedku.

V prípade pozemného motorového vozidla (zdvihový objem motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW a je určené na prepravu osôb alebo nákladov) ide o nový dopravný prostriedok vtedy, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo 6 mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v SR z iného členského štátu

Z ustanovenia § 11 ods. 3 zákona vyplýva, že predmetom dane je nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu, pričom nezáleží na tom, kto – aká osoba, či je to podnikateľ, rozpočtová organizácia, alebo občan, je nadobúdateľom a nezáleží na hodnote. Nadobúdateľ je povinný zdaniť nadobudnutie sadzbou dane 20 % platnou v SR.

Uvedené sa však týka tých prípadov, keď sú splnené kritériá určené zákonom pre nový dopravný prostriedok podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH a tento je prepravený predávajúcim alebo kupujúcim do SR.

Vznik daňovej povinnosti

Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 4 až § 7 zákona

Daňová povinnosť vznikne pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v zmysle § 20 ods. 1 zákona o DPH zákona, t. j.:

  • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie, alebo
  • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.

Daňové priznanie podá osoba registrovaná podľa § 4 až § 6 zákona do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia.

Osoba registrovaná podľa § 7 zákona zákona o DPH podá daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia, v tej istej lehote je povinnosť daň zaplatiť.

Osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 4 až § 7 zákona

Daňová povinnosť vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku na základe § 20 ods. 3 zákona.

Kupujúci, ktorý nie je osobou registrovanou pre DPH (napr. občan), je povinný odviesť daň do Štátneho rozpočtu v SR, v súvislosti s tým má povinnosť (napriek tomu, že nemá žiadnu registráciu) podať daňové priznanie, a to v skrátenej lehote – do 7 dní od nadobudnutia (§ 78 ods. 4 zákona). V rovnakej lehote je povinný vypočítanú daň aj zaplatiť na účet daňového úradu. Ak dodávateľ požaduje platbu v cudzej mene, kupujúci – nadobúdateľ, je povinný vypočítať daň v slovenských korunách podľa § 26 zákona. Kupujúci vyznačí dôvod podania daňového priznania na jeho prvej strane (iná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 a 4 zákona).

Darovanie nového dopravného prostriedku z členského štátu nie je predmetom dane (nie je to dodanie za protihodnotu), darovanie sa neuvádza ani do daňového priznania.

Vydanie evidenčného čísla motorového vozidla osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH, je podmienené preukázaním zaplatenia DPH. Osoby, ktoré sú registrované pre daň, sa pri vydávaní evidenčného čísla preukážu osvedčením o registrácii. 

 

NEPREHLIADNITE!

Každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná k daňovému priznaniu priložiť aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku na základe § 78 ods. 5 zákona o DPH, prípadne na požiadanie aj ďalšie informácie.

Podľa § 76 ods. 3 zákona o DPH je každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, povinná uchovávať faktúry o kúpe po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo ku kúpe.

Príklad č. 1:

Nákup automobilu slovenským občanom v autobazáre v Belgicku bez povinnosti zdanenia

Občan zo SR si zakúpil v bazáre v Belgicku ojazdené motorové vozidlo, ktoré malo najazdených 30 000 km.

Bazár – platiteľ dane, predal motorové vozidlo s belgickou DPH.

Ak ide o obchodníka, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, nemôže na faktúre samostatne uviesť DPH.

Slovenskému občanovi nevznikla v SR daňová povinnosť ani povinnosť podať daňové priznanie.

Príklad č. 2:

Nákup automobilu slovenským občanom v autobazáre v Nemecku s povinnosťou zdanenia

Občan zo SR si zakúpil v bazáre v Nemecku motorové vozidlo, ktoré malo od prvého uvedenia do prevádzky 4 mesiace.

Bazár uplatnil bežný mechanizmus DPH, teda nie rozdielový spôsob zdanenia, uskutočnil dodanie nového dopravného prostriedku oslobodené od dane (intrakomunitárne dodanie).

Autobazár je povinný vyhotoviť pre kupujúceho faktúru, z ktorej vyplýva, že ide o oslobodené dodanie a z akého titulu.

Následne kupujúci v zmysle § 26, § 20 ods. 3 zákona o DPH platného v SR podá daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia, v uvedenej lehote vypočítanú výšku DPH odvedie na účet daňového úradu.

Vydávanie potvrdení daňovým úradom pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku

Motorové vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, okresný dopravný inšpektorát prihlási do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení DPH v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Takéto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Automobil – daňové režimy z hľadiska DPH

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.