Aktualizovaný komentár k Exekučnému poriadku

Exekučný poriadok  bol menený k 1. decembru 2019.

Autori: JUDr. Marek Bartko
Dátum publikácie: 23. 12. 2019tt_zeleny-paragraf-medzi-ciernymi

Zmena v Exekučnom poriadku účinná od 1. decembra 2019 sa týka rozhodnutia disciplinárneho senátu.

K § 222b až § 222d

Komentovaná časť predpisu (odkaz do ZZSR)
Rozbaliť
Exekučný poriadok
Účinnosť: 01.11.201301.01.2015od 01.12.2019 do -
 

O disciplinárnej zodpovednosti disciplinárne obvineného súdneho exekútora (a v prípade preukázania viny aj o uložení disciplinárneho opatrenia) rozhoduje disciplinárna komisia prostredníctvom disciplinárneho senátu. Disciplinárny senát je trojčlenný a pozostáva z predsedu a dvoch členov. Údaje o zložení každého disciplinárneho senátu, resp. zmene zloženia musia byť uverejnené na stránke Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komora“). Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu je nezlučiteľná s výkonom funkcie v inom orgáne Slovenskej komory exekútorov. Predsedom a členom disciplinárneho senátu môže byť iba súdny exekútor vykonávajúci exekučnú činnosť minimálne päť rokov, ktorý nie je trestne stíhaný ani disciplinárne obvinený, nemá pozastavený výkon exekučnej činnosti a v posledných troch rokoch mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie.

Funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, nezaniká automaticky začatím disciplinárneho konania voči ich osobe ako exekútorovi (teda už podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania). Kým disciplinárny senát nerozhodne o tom, že došlo k disciplinárnemu previneniu exekútora a za jeho spáchanie uloží exekútorovi disciplinárne opatrenie, platí princíp prezumpcie neviny. Až v dôsledku vyslovenia viny exekútora právoplatným rozhodnutím nemôže exekútor ďalej zastávať funkciu predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a táto funkcia ex lege zaniká. Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu však nemôže počas disciplinárneho konania, ktoré sa proti nemu vedie, vykonávať v disciplinárnom senáte svoju funkciu, zavádza sa jeho zákonná diskvalifikácia z výkonu funkcie, ktorú v disciplinárnom senáte zastáva, a to práve z dôvodu prebiehajúceho disciplinárneho konania.

 

Celý komentár nájdete v produkte EPI Komentáre:

Komentár zákona č. 233/1995 Z. z.

 

Autor: JUDr. Marek Bartko

Súvisiace dokumenty

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace komentované ustanovenia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené