Čiastka č. 14/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 05.02.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/2009 Z. z. Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené