Čiastka č. 180/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 03.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
489/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21.12.2008
490/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 01.01.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené