Čiastka č. 118/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami 01.07.2007
259/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 25.05.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené