Čiastka č. 114/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 01.07.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené