Čiastka č. 154/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 12.08.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
362/2005 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
363/2005 Z. z. Úplné znenie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené