Čiastka č. 124/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 01.08.2005
290/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 01.07.2005
291/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie 01.07.2005
292/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 01.07.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené