Čiastka č. 178/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 31.10.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
435/2001 Z. z. Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 01.11.2001
436/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2001
437/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách 15.11.2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené