Čiastka č. 2/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 01.01.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 01.01.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené