Čiastka č. 24/1991 Zb.

Vydaná dňa: 29.03.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku 29.03.1991
112/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 29.03.1991
113/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám 29.03.1991
114/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem 01.04.1991
115/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu 01.04.1991
116/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení 01.04.1991
117/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 01.04.1991
118/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 29.03.1991
119/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací 29.03.1991
120/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách 01.04.1991
121/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia plavby prvého českého parníka Bohemia 15.04.1991
122/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike
123/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Islandskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
p1/c24/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci 29.03.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené