Nariadenie vlády č. 207/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z.

Platnosť od 28.05.2021
Účinnosť od 28.05.2021

207

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. mája 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „zákona č. 326/2014 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.

2. V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „podľa zákona alebo“.

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje

a) názov obce,

b) identifikačné číslo obce,

c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok,

d) údaje o množstve zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov za predchádzajúci kalendárny rok,

e) čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa zákona alebo podľa osobitného predpisu2) a že množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností pochádza z triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 117“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8“.

5. § 4 znie:

㤠4

Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov za príslušný kalendárny rok po odpočítaní príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výške

a) 60 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,

b) 15 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 15 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,

c) 25 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 40 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona,

d) 45 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona.“.

6. V prílohe č. 4 tabuľky č. 1 a 2 znejú:

„Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad

Za rokVýška príjmov (v eurách/t)
20205
20215
2022 a nasledujúce roky4

Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad

Za rokVýška príjmov (v eurách/t)
202033
202133
2022 a nasledujúce roky30
“.

7. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) zákona

Za rokÚroveň vytriedenia
202033 %
202134 %
2022 a nasledujúce roky31 %
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.