Oznámenie č. o1/c22/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 22/1989
Platnosť od 31.07.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 31. júlom 1989.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu výnos č. II/2 - 10 491/89 zo 14. júla 1989, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1989 č. III/2 - 19 000/88, registrovaného v čiastke 41/1988 Zb., platného od 1. januára 1989.

Výnos nadobúda účinnosť 31. júlom 1989 a bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČSR, Ministerstve financií, cien a miezd SSR a na všetkých krajských, okresných, obvodných a mestských finančných správach.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené