Predpisy v roku 2019

Číslo Názov predpisu
36/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Metodika vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu
1/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
2/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9. novembra 2018, č. S12849-2018-OZS ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013, č. 57602-2013-OZS
3/2019 Vestník MZ SR ZMENA Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
7/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
8/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
9/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
10/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
11/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
12/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
4/2019 Vestník MZ SR Štatút Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
5/2019 Vestník MZ SR KONCEPCIA ODBORNEJ ČINNOSTI NA PREVENCIU A KONTROLU NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ
6/2019 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
13/2019 Vestník MZ SR Štatút Ceny ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
14/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
15/2019 Vestník MZ SR Štatút Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
16/2019 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
17/2019 Vestník MZ SR Štatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
18/2019 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
19/2019 Vestník MZ SR Štatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
21/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
22/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
23/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH“
24/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
25/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
26/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
20/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
31/2019 Vestník MZ SR Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu 1. revízia
32/2019 Vestník MZ SR Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia 1. revízia
27/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov
28/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
29/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
30/2019 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases - RD)
33/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o organizačných a liečebných postupoch prostredníctvom používania mobilnej aplikácie u pacientov s akútnym infarktom myokardu s eleváciou ST na EKG a s náhlou cievnou mozgovou príhodou
34/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva ktorým sa zrušuje Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie
35/2019 Vestník MZ SR Štatút Bezpečnostného výboru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené