Predpisy v roku 2019

Číslo Názov predpisu
36/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Metodika vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu
1/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
2/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9. novembra 2018, č. S12849-2018-OZS ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013, č. 57602-2013-OZS
3/2019 Vestník MZ SR ZMENA Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
7/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
8/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
9/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
10/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
11/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
12/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
4/2019 Vestník MZ SR Štatút Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
5/2019 Vestník MZ SR KONCEPCIA ODBORNEJ ČINNOSTI NA PREVENCIU A KONTROLU NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ
6/2019 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
13/2019 Vestník MZ SR Štatút Ceny ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
14/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
15/2019 Vestník MZ SR Štatút Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
16/2019 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
17/2019 Vestník MZ SR Štatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
18/2019 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
19/2019 Vestník MZ SR Štatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
21/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
22/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
23/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH“
24/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
25/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
26/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
20/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
31/2019 Vestník MZ SR Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu 1. revízia
32/2019 Vestník MZ SR Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia 1. revízia
27/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov
28/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
29/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
30/2019 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases - RD)
33/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o organizačných a liečebných postupoch prostredníctvom používania mobilnej aplikácie u pacientov s akútnym infarktom myokardu s eleváciou ST na EKG a s náhlou cievnou mozgovou príhodou
34/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva ktorým sa zrušuje Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie
35/2019 Vestník MZ SR Štatút Bezpečnostného výboru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti
38/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
39/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
40/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
41/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
42/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
43/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
44/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín
45/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
46/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
47/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
48/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
49/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
50/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
51/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
52/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
53/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
54/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
55/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
56/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
57/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Hronovce
58/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
59/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Zdravých regiónov
60/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie
61/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica
62/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci
63/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
64/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany
65/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach
66/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
67/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
68/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
69/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz (kódovanie) pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti participujúcich na skríningu rakoviny krčka maternice
37/2019 Vestník MZ SR Štatút a rokovací poriadok osobitnej komisie ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
70/2019 Vestník MZ SR Štatút Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku
71/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov v znení neskorších predpisov
r1/c0/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.