Predpisy v roku 2018

Číslo Názov predpisu
1/2018 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
2/2018 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
3/2018 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 8. decembra 2017 č. S03239-2017-OZS, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013 č. 57602-OZS-2013
4/2018 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu programu oportúnneho a populačného skríningu kolorektálneho karcinómu
5/2018 Vestník MZ SR Štatút Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa Štatút Kategorizačnej komisie pre lieky a odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv
6/2018 Vestník MZ SR Štatút a rokovací poriadok osobitnej komisie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
8/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
9/2018 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2018 c. 07045-44/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky c. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
10/2018 Vestník MZ SR Štatút Stálej komisie pre prerozdel'ovanie poistného
11/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
12/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
13/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
14/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
15/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
16/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
17/2018 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018 č. 01139-2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov
18/2018 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
19/2018 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
20/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
21/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
22/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
23/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
24/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zlúčení Detskej ozdravovne Zeleznô s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F.D. Roosvelta Banská Bystrica
25/2018 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S02933-2018-OL, z 19. marca 2018, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
26/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
27/2018 Vestník MZ SR Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
28/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
29/2018 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
30/2018 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05091-OL-2018 zo 16. mája 2018 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
31/2018 Vestník MZ SR Štatút a rokovací poriadok Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre skríning onkologických chorôb v Slovenskej republike
32/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
33/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
43/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
39/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
40/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
41/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
42/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
44/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
45/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
46/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
34/2018 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
35/2018 Vestník MZ SR Dodatok č. 2 k Štatútu Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
36/2018 Vestník MZ SR Dodatok č. 2 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre lieky a odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv
37/2018 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov
38/2018 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny zdravotníckych pomôcok
47/2018 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
48/2018 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o organizačných a liečebných postupoch prostredníctvom používania mobilnej aplikácie u pacientov s akútnym infarktom myokardu s eleváciou ST na EKG a s náhlou cievnou mozgovou príhodou
49/2018 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu
52/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
50/2018 Vestník MZ SR Odborné usmernenie na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia
53/2018 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB"
51/2018 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.