Predpisy v roku 2016

Číslo Názov predpisu
3/2016 Vestník MZ SR Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
1/2016 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach
4/2016 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia
2/2016 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
5/2016 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o preprave dieťaťa transportným inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti
6/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania lekár
7/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár
8/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut
9/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania sestra
10/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka
11/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut
12/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník
13/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant
14/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy
15/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička
16/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik
17/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár
18/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zubný technik
19/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky
20/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania optometrista
21/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania farmaceutický laborant
22/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania masér
23/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania očný optik
24/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania ortopedický technik
25/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent
26/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zubný asistent
27/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania sanitár
28/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania logopéd
29/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania psychológ
30/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania liečebný pedagóg
31/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania fyzik
32/2016 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik
35/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
34/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
33/2016 Vestník MZ SR Akčný plán na udržanie stavu bez poliomyelitídy v Slovenskej republike na obdobie od certifikácie prerušenia autochtónneho prenosu divého poliovírusu v európskom regióne po vyhlásenie globálnej eradikácie poliomyelitídy
36/2016 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. mája 2016 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
37/2016 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa určuje metodika pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov
38/2016 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.OF/0504/2016 z 18. augusta 2016, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
39/2016 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
40/2016 Vestník MZ SR Štatút vnútorného auditu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
44/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
45/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
46/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
47/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
48/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
49/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
51/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej služby Slovenskej republiky
52/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín
53/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
54/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
55/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
56/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach
57/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
58/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
59/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
60/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
61/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
50/2016 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
41/2016 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. decembra 2016 č. S08241-OL-2016, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
42/2016 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3. novembra 2016, č. Z44910-2016-OZS, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva zo dňa 29.2.2012, č. 01529-OZS-2012
43/2016 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3. novembra 2016, č. Z44873-2016-OZS, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013, č. 57602-OZS-2013
o1/c0/2016 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S07880-OL-2016 z 15. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.