Predpisy v roku 2014

Číslo Názov predpisu
1/2014 Vestník MZ SR Štatút Pracovnej skupiny pre rozvoj v odbore všeobecné lekárstvo
2/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
3/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
5/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya Kremnica
4/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z 02620-2014-OF z 27. januára 2014, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OF/1111/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
6/2014 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov
7/2014 Vestník MZ SR Štatút Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030
9/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín
10/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
8/2014 Vestník MZ SR Štatút Riadiacej komisie pre dohľad nad plnením úloh realizačných stratégií, programov a projektov
13/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
11/2014 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore lekárska genetika
12/2014 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
16/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
14/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach
15/2014 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S03594-OL-2014 zo 14. mája 2014 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014
19/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
25/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
17/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe osteoporózy u pacientov s vybraným onkologickým ochorením
18/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie
20/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení
21/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti
22/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s diabetickou nefropatiou
23/2014 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov
26/2014 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
24/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení
27/2014 Vestník MZ SR Koncepcia odboru výchova k zdraviu
28/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre prevenciu, diagnostiku a liečbu peripartálneho krvácania
29/2014 Vestník MZ SR Štatút Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
30/2014 Vestník MZ SR Dodatok č.1 k Štatútu Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030
31/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje preprava dieťaťa komplexným neonatologickým transportným systémom medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti
32/2014 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL
33/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou
35/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15. decembra 2014, č. 10992-2014-OZS, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva zo dňa 29. 2. 2012, č. 01529-OZS-2012
36/2014 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii genetickej diagnostiky syndrómu hereditárneho karcinómu prsníka a ovárií
37/2014 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD)
34/2014 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. decembra 2014, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.