Predpisy v roku 2013

Číslo Názov predpisu
2/2013 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní Zriaďovacej listiny Národnej transplantačnej organizácie
3/2013 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení Slovenského centra orgánových transplantácií zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, 833 03 Bratislava
1/2013 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie surveillance pertussis v Slovenskej republike
4/2013 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-41/2012-OL z 25. marca 2013, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
5/2013 Vestník MZ SR Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1/2013 o účasti zástupcu stavovskej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške
7/2013 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky
6/2013 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S02873-OL-2013 zo 4. apríla 2013 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013
8/2013 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní Zriaďovacej listiny Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
9/2013 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o imunoprofylaxii závažnej respiračnej infekcie dolných dýchacích ciest spôsobenej respiračným syncyciálnym vírusom u vysoko rizikových skupín detí
10/2013 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04114-OL-2013 z 24. júna 2013, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S09602-OL-2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky
13/2013 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava
12/2013 Vestník MZ SR Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
14/2013 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov
15/2013 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia
16/2013 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy
17/2013 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. S08091-OL-2013, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení neskorších predpisov
18/2013 Vestník MZ SR Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016
19/2013 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby
20/2013 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05006/2012-OZS
21/2013 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru
11/2013 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. júna 2013 č. S01892-OL-2013, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12587/2006-SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.