Predpisy v roku 2012

Číslo Názov predpisu
2/2012 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
3/2012 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
4/2012 Vestník MZ SR Štatút Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS v Slovenskej republike
1/2012 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. januára 2012, č. 07045-39/2012-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
6/2012 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
5/2012 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-40/2012-OL z 22. februára 2012, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
12/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre lieky a odborných pracovných skupín pre anatomicko - terapeuticko - chemické skupiny liečiv
13/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej rady pre lieky
14/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny zdravotníckych pomôcok
15/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky
16/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
17/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej rady pre dietetické potraviny
18/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov
19/2012 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej rady pre špeciálne zdravotnícke materiály
7/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe obezity u detí
8/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
9/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru
10/2012 Vestník MZ SR Ukazovatele merania výkonnosti zdravotníckych preventívnych intervenčných programov a merania dopadov intervenčných zdravotníckych a iných vplyvov na zdravie obyvateľstva
11/2012 Vestník MZ SR Štatút Národnej verifikačnej komisie pre elimináciu osýpok a rubeoly v Slovenskej republike
21/2012 Vestník MZ SR Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 1/2012 z 24. apríla 2012
20/2012 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3266-OL-2012 zo 14. mája 2012 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012
23/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe chronickej bolesti
22/2012 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
26/2012 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť boja proti korupcii
25/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05006/2012-OZS, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka
27/2012 Vestník MZ SR Štatút Rady pre informatizáciu a elektronické zdravotníctvo
24/2012 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. augusta 2012 č. S04983-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011
30/2012 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 06471-OZEÚMV-2012 o zahraničných pracovných cestách realizovaných pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a iných organizácií v rezorte zdravotníctva
28/2012 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov
29/2012 Vestník MZ SR Zmena zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
34/2012 Vestník MZ SR Štatút Poradnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
35/2012 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Poradnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
36/2012 Vestník MZ SR Štatút Poradnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
37/2012 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Poradnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
38/2012 Vestník MZ SR Štatút komisie verejného obstarávania pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
31/2012 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť
32/2012 Vestník MZ SR Národná stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami na roky 2012-2013
33/2012 Vestník MZ SR Štatút Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
44/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie kontroly sterility vysterilizovaných zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach
45/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S09197/OF/2012 zo dňa 10. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OF/1111/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
39/2012 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
40/2012 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S09229-OL-2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch
41/2012 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S09602-OL-2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky
42/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o celoplošnom skríningu kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a vybraných dedičných metabolických porúch u novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady
43/2012 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o príznakoch a diagnostike zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby a o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.