Predpisy v roku 2011

Číslo Názov predpisu
1/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri objektivizácii fyzikálnych faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
2/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu endokrinných porúch po traumatickom poškodení mozgu
3/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii postupu molekulovo-genetickej analýzy somatických mutácií génu K-RAS u pacientov s metastatickým karcinómom kolorekta
4/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe pacienta po osteoporotických zlomeninách
6/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Fakultnej nemocnice Nitra
7/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
5/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2011 č. 01887-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
8/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2011 č. 02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení neskorších predpisov
16/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
17/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
9/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
11/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie osoby v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
12/2011 Vestník MZ SR Zmena štatútu Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 51 – 53 zo dňa 13. novembra 2009
13/2011 Vestník MZ SR Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
14/2011 Vestník MZ SR Dodatok č. 1/2011 k Štatútu Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15.5.2009
15/2011 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 1.5.2005
10/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
18/2011 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. OPL0111-S03949-OKCLP-2011, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. marca 2011 č. OPL0111-S01647-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
19/2011 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S4820-OL-2011 z 18. mája 2011 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011
20/2011 Vestník MZ SR Štatút Fóra ,,Zdravotníctvo 2020“
23/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
21/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A – E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C zo dňa 4.12.2007 č. 04533 –105/2007 – OZSO v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. 06. 2008 č. 09971 –36/2008 – OZS a v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13.04.2010 č. 09780-25/2010 - OZS
22/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri informovaní rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením o výchovnom, psychologickom a špeciálno-pedagogickom poradenstve a prevencii
24/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení a prevode činnosti Kliniky gerontológie a geriatrie, činnosti Doliečovacieho oddelenia a činnosti Oddelenia dlhodobo chorých z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
25/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
27/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie surveillance pneumokokových invazívnych ochorení v Slovenskej republike
28/2011 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2011 č. OPD0211- S05395-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
31/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
32/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene Štatútu Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
33/2011 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
29/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie
30/2011 Vestník MZ SR Štatút Ústrednej koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia
34/2011 Vestník MZ SR Štatút hlavných odborníkov a krajských odborníkov
35/2011 Vestník MZ SR Odporúčané výživové dávky pre žiakov športových škôl a športových tried
36/2011 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 č. S11219-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
37/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. decembra č. 11943-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
39/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OF/1111/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
42/2011 Vestník MZ SR Dodatok č. 3 k Štatútu komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
43/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s diabetes mellitus
41/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2011, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2012
26/2011 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu
38/2011 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie
40/2011 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-38/2011-OL z 19. decembra 2011, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
44/2011 Vestník MZ SR Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia zdravotníckeho zabezpečenia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.