Predpisy v roku 2010

Číslo Názov predpisu
5/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín, č. 21894- 4/2009-OP zo 16.12.2009
6/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava, č. 26187-2/2009-OP z 21.12.2009
o1/c0/2010 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2009 č. OPP0409 - 21898/2009 - OL, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
o2/c0/2010 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2009 č. OPL0409 - 21897/2009 - OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
o3/c0/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009 č. 1342/2009-100, ktorým sa mení výnos ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny
2/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upravuje dopravu v súvislosti s programom odberov a transplantácií orgánov, tkanív, buniek
3/2010 Vestník MZ SR Koncepcia odboru fyzioterapia
1/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii diagnostiky infekcie Helicobacter pylori a o štandardizácii liečebných postupov, dispenzarizácii a preventívnych vyšetreniach pacientov s infekciou Helicobacter pylori
4/2010 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 ku Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia
o4/c0/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
7/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zneužívania osôb do osemnásť rokov
8/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe prolapsu panvových orgánov
9/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08465/2010, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti
10/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010 - OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách
o5/c0/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 č. 11378/2010 – OL, ktorým sa mení Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL (oznámenie č. 99/2009 Z.z.), ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
11/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje alokácia odobratých orgánov na transplantačné účely, algoritmus výberu príjemcu orgánu a zaraďovanie pacientov na čakaciu listinu na transplantácie
12/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07594/2009 – OZS o vedení zdravotnej dokumentácie
13/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A – E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C zo dňa 4.12.2007 č. 04533 –105/2007 – OZSO v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. 06. 2008 č. 09971 –36/2008 – OZS
14/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. apríla 2010 č. 09015/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení výnosu č. 20374/2009-OL
19/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
16/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o prevencii násilia medzi pacientmi hospitalizovanými v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť
17/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii diagnostiky, dispenzarizácie a liečby latentnej tuberkulóznej infekcie, najmä u pacientov liečených biologickou liečbou
20/2010 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14040-1/2010 z 28. apríla 2010 upravujúca postup pri poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu
21/2010 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 2010 č. 13134/2010-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2010
22/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k diagnostike a liečbe invazívnych mykóz
23/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii mikrobiologickej diagnostiky črevných kampylobakterióz
24/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice
15/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kardiovaskulárnej rehabilitácii
18/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zrušení štátnej príspevkovej organizácie Centra pre liečbu drogových závislostí Žilin
25/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice
26/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
27/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
28/2010 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. s-16160-1/2010-OKVAS zo dňa 2.6.2010 o vybavovaní sťažností
o6/c0/2010 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPD0210-12934/2010-OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
o7/c0/2010 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPP0210-12933/2010-OL, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
o8/c0/2010 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPL0210- 12932/2010-OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
o9/c0/2010 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-32/2010-OL z 10. júna 2010, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
33/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava
29/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júla 2010 č. 14016/2010- OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
32/2010 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
31/2010 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
34/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL
30/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri posudzovaní hladiny expozície hluku zamestnancov používajúcich chrániče sluchu
o10/c0/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
35/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre antibiotickú profylaxiu chirurgickej ranovej infekcie
39/2010 Vestník MZ SR Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie
38/2010 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2010 č. OPL0310-S21233-OL-2010, ktorým sa mení opatrenie č. OPL0310-S18832-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
37/2010 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. októbra 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP
36/2010 Vestník MZ SR Výnos č. S 19152-OL-2010 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. novembra 2010, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011
42/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní očkovania u detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania
40/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie na zabezpečenie kvality a funkčnosti prístrojov pre radiačnú onkológiu
41/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OF/1511/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
43/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom s cystickou fibrózou
44/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe vezikorenálneho refluxu
45/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe karcinómu obličky
46/2010 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k diagnostike a liečbe pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly
47/2010 Vestník MZ SR Dodatok č. 2 k Štatútu komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.