Predpisy v roku 2009

Číslo Názov predpisu
1/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 13168/2006 – OZS organizácie klinickej výživy
2/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie organizácie klinickej výživy č. 13168/2006 – OZS v znení odborného usmernenia č. 06242/2008 – OZS – úplné znenie
3/2009 Vestník MZ SR Oprava výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
5/2009 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
6/2009 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
7/2009 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
8/2009 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
9/2009 Vestník MZ SR Zdravotný preukaz zamestnancov Európskych inštitúcií - informácia
10/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 25. februára 2009 c. 06186/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22040/2005-SL z 5. septembra 2005 o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
4/2009 Vestník MZ SR Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
11/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. februára 2009 č. 05761/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
12/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
13/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
14/2009 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická onkológia
15/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri podávaní žiadostí o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny alebo vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín a o postupe pri podávaní žiadostí o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
16/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe idiopatickej nekrózy proximálnej epifýzy stehnovej kosti u detí
17/2009 Vestník MZ SR Oprava výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
21/2009 Vestník MZ SR Štatút komisie Ministerstva zdravotníctva SR na posúdenie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
22/2009 Vestník MZ SR Rokovací poriadok komisie Ministerstva zdravotníctva SR na posúdenie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
18/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07478/2009-OL z 8. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
20/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre riešenie inkontinencie moču
19/2009 Vestník MZ SR Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR
o1/c0/2009 Vestník MZ SR Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
23/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 1903/2008-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich
25/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore
26/2009 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12284/2009-OL z 12. mája 2009 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009
28/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, č.13700-4/2009-OP z 2.6.2009
29/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k používaniu obmedzovacích prostriedkov u pacientov v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť
24/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami
27/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o objektivizovaní aktivity a poškodenia kĺbovej funkcie u pacientov s reumatoidnou artritídou
33/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, č. 15751-4/2009-OP z 29.6.2009
37/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o zriadení Národného referenčného centra pre predmety bežného používania a obalové materiály v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. 16700-2/2009-OP zo 6.7.2009
38/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o zriadení Národného referenčného centra pre predmety bežného používania a obalové materiály v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. 16700-5/2009-OP z 27.7.2009
34/2009 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. júna 2009 č. OPL0209-13213/2009-OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
30/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obličiek
31/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe hypospádie penisu
32/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii mikrobiologickej diagnostiky Lymskej boreliózy
35/2009 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia
36/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka
39/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu autoimunitných ochorení štítnej žľazy u žien v období tehotenstva
40/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky
41/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu č. 25118/2008-OL z 10. decembra 2008
42/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti
44/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zrušení Národného referenčného centra pre bakteriálne autovakcíny v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
43/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o deti so zhubnými nádormi pečene
45/2009 Vestník MZ SR Oprava odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri podávaní žiadosti o zaradenie lieku alebo vyradenie lieku do alebo zo zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a cenových návrhov na lieky číslo 16652/2009 OKCLP z 22. 7. 2009
48/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina
47/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie
51/2009 Vestník MZ SR Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009 – 2012
50/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 20374/2009 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
46/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o označovaní novorodencov
52/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy
53/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na včasnú diagnostiku zubného kazu u detí a dorastu
54/2009 Vestník MZ SR Štatút Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
55/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardnom diagnostickom a terapeutickom postupe pri zhubnom nádore vaječníkov
56/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podpore výživy dojčiat a batoliat dojčením
57/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardnom diagnostickom postupe pri indikácii antibiotík v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast
59/2009 Vestník MZ SR Štatút hlavných odborníkov a krajských odborníkov
60/2009 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. novembra 2009 č. 21536/2009-OZS, ktorou sa zrušuje smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2007 č. 10457/2007 – OZSO o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti
49/2009 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2009, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2010
62/2009 Vestník MZ SR Zmena zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
63/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16652/2009-OKCLP zo dňa 22. júla 2009 o postupe pri podávaní žiadosti o zaradenie lieku alebo vyradenie lieku do alebo zo zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a cenových návrhov na lieky
64/2009 Vestník MZ SR Koncepcia odboru sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
65/2009 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o2/c0/2009 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie štandardov v neonatologickom ošetrovateľstve
58/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
61/2009 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.