Predpisy v roku 2008

Číslo Názov predpisu
5/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave, č. 30029-2/2007 – OP z 21. 12. 2007
6/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava, č. 25478-4/2007-OP z 28. 12. 2007
22/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04247 – 6/2008 – OP z 28.1.2008 o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava
1/2008 Vestník MZ SR Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike
3/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín
4/2008 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – Operačný program Zdravotníctvo
7/2008 Vestník MZ SR Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
2/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na preloženie osoby vyžadujúcej zdravotnú starostlivosť do iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
8/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24326/2007-OL zo dňa 21. decembra 2007, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006-SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov
9/2008 Vestník MZ SR Opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky č. 05863/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
10/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. januára 2008 č. 2319/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov
20/2008 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisieMinisterstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
21/2008 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
11/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore epidemiológia
12/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore hygiena detí a mládeže
13/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore hygiena výživy
14/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore hygiena životného prostredia a zdravia
15/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
16/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore ochrana zdravia pred žiarením
17/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore mikrobiológia životného prostredia
18/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore biológia životného prostredia
19/2008 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore zdravotnícka informatika a bioštatistika vo verejnom zdravotníctve
28/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11379-4/2008-OP z 3.4.2008 o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11524-5/2008-OP zo 7.4.2008 o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
23/2008 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej rady pre liečivá a lieky
24/2008 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky
25/2008 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej rady pre dietetické potraviny
26/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu
27/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe odporúčania všeobecného lekára a bez odporúčania všeobecného lekára
30/2008 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12384-1/2008 – OL zo 14. mája 2008 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008
31/2008 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
32/2008 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
33/2008 Vestník MZ SR Štatút Rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu a hodnotenie štátnych vzdelávacích programov odbornej zložky prípravy vzdelávania pre zdravotnícke študijné odbory na stredných zdravotníckych školách
38/2008 Vestník MZ SR Štatút Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
34/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii laboratórnej diagnostiky, vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A - E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C
35/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky onkogénnych ľudských papilomavírusov v prevencii karcinómu krčka maternice
36/2008 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti
37/2008 Vestník MZ SR Štatút Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
39/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 č. 1653/2008-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov
42/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20001 - 3/2008 - OP z 20. 8. 2008 o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina
43/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20032 - 3/2008 - OP z 19. 8. 2008 o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava
40/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 1859/2008 - 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty
41/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 16525/2008 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky aMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL
54/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky č. 23816 - 2/2008 - OP zo dňa 16.10.2008
51/2008 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
52/2008 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo
44/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
46/2008 Vestník MZ SR Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre kredeizáciu novorodencov
47/2008 Vestník MZ SR Štatút Národného koordinačného výboru prevencie detských úrazov
49/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o skríningu, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí
50/2008 Vestník MZ SR Štatút Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku
53/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky č. 23397 - 2/2008 - OP zo dňa 14.10.2008
56/2008 Vestník MZ SR Štatút komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť
55/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím
59/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10095/2006-OO o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v dome ošetrovateľskej starostlivosti
60/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. decembra 2008, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2009
62/2008 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 25118/2008-OL z 10. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
45/2008 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-25/2008-OL z 8. októbra 2008, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
48/2008 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10684 – 4/2008 – OP zo dňa 6.10.2008 o zrušení štátnej príspevkovej organizácie Detského kardiocentra SR Bratislava
57/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre profylaxiu a liečbu syndrómu dychovej tiesne novorodencov exogénnym surfaktantom
58/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie
61/2008 Vestník MZ SR Dodatok č. 1/2008 k Štatútu Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
63/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri podávaní žiadosti o zaradenie a o úradné určenie ceny, o vyradenie, o zmenu úradnej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia zo dňa 14. 1. 2008 č. 00325/2008 – OKCLP
64/2008 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ku skríningu fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie a cystickej fibrózy novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.