Predpisy v roku 2007

Číslo Názov predpisu
34/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie o určovaní neistôt merania zvuku
3/2007 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria
5/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, č. 27714 – 2/2006 –OP z 29. 11. 2006
4/2007 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore revízne lekárstvo
6/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, č. 28410 – 4/2006 –OP z 21. 12. 2006
7/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, č. 29002 – 4/2006 –OP z 21. 12. 2006
8/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detského kardiocentra SR Bratislava, č. 28420-4/2006-OP z 5. 1. 2007
9/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Podunajské Biskupice, č. 29104-5/2006-OP z 5. 1. 2007
10/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Centra pre liečbu drogových závislostí Žilina, č. 30133-4/2006-OP z 5. 1. 2007
11/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, č. 06808-4/2007-OP z 8. 1. 2007
32/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, č. 08506-5/2007-OP zo 17.4.2007
27/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava, č. 06887-7/2007-OP zo 16. 3. 2007
36/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava; č. 15015-2/2007-OP z 9. 5. 2007
1/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o darcovstve, odberoch ľudských orgánov z tiel živých a mŕtvych darcov, o testovaní darcov a o prenose ľudských orgánov na príjemcu
2/2007 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
12/2007 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore kardiológia
14/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. OPL 0406-26177/2006-OL z 13. decembra 2006, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejnené dňa 31. decembra 2006 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR - OPRAVA
15/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. OPP0406-26553/2006-OL z 13. decembra 2006, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejnené dňa 31. decembra 2006 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR – OPRAVA
16/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa zrušuje odborné usmernenie MZ SR č. 11726-1/2004-SZL/OAP o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na magnetickom nosiči (uverejnené v č. 56-60 dňa 12. decembra 2006) - OPRAVA
13/2007 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore kardiochirurgia
18/2007 Vestník MZ SR Štatút Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku
22/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, zo 6. 3. 2007 č. 11180-2/2007-OP
17/2007 Vestník MZ SR Štatút Rady duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
19/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti
21/2007 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k rozhodnutiu o vyčlenení činností prevádzkovaných pracoviskom Pezinok z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 9. 2. 2006 číslo: 03472-20/2006-SP, zo 16. 1. 2007 č. 03472-25/2006-SP
20/2007 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti
23/2007 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
25/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-17/2007-OL z 5. marca 2007, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, uverejneného dňa 14. marca 2007 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - OPRAVA
26/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPP0107-9867/2007-OL z 20. marca 2007, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 31. marca 2007 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – OPRAVA
24/2007 Vestník MZ SR Koncepcia odboru posudkové lekárstvo
28/2007 Vestník MZ SR Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
29/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 11165/OL z 19. apríla 2007, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007
43/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR, č. 11721-6/2007-OP
30/2007 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. OPL 0107-9711/2007-OL z 20. marca 2007, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 31. marca 2007 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR
31/2007 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-17-OL z 5. marca 2007, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, uverejneného dňa 14. marca 2007 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR
33/2007 Vestník MZ SR Oprava dodatku č. 1 k rozhodnutiu o vyčlenení činností prevádzkovaných pracoviskom Pezinok z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 9. 2. 2006 číslo: 03472-20/2006-SP vydaného dňa 16. 1. 2007 číslo: 03472-25/2006-SP
o1/c0/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 06677/2007-OL zo dňa 30. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 – SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16413/2006-SL zo dňa 13. októbra 2006
48/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, č. 12915-5/2007-OP z 18. 6. 2007
37/2007 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL 0107-9711/2007-OL z 20. marca 2007, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 31. marca 2007 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
35/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov
41/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mrazené krémy
38/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o postupe pri podávaní žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky a žiadosti o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
39/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri poskytovaní informácií verejnosti
40/2007 Vestník MZ SR Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa určujú podrobnosti k podmienkam odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov na stredných zdravotníckych školách
42/2007 Vestník MZ SR Dodatok k Smernici Ministerstva zdravotníctva SR o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti
44/2007 Vestník MZ SR Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, uverejnený dňa 11. mája 2007 v čiastke 13-17 Vestníka Ministerstva zdravotníctva – OPRAVA
45/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-18/2007-OL z 20. júna 2007, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov – OPRAVA
46/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPD0207-14286/2007-OL z 20. júna 2007, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia - OPRAVA
54/2007 Vestník MZ SR Zriaďovacia listina – Národný ústav reumatických chorôb, nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, číslo: 19390-2/2007-OP zo 17. 7. 2007
47/2007 Vestník MZ SR Zoznam liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis
49/2007 Vestník MZ SR Oprava rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 18. 6. 2007 číslo: 12915-5/2006-OP, č. 12915-8/2007-OP z 28. 6. 2007
55/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra Kováčová, číslo: 20110-3/2007 z 25. 7. 2007
56/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene Štatútu Národného rehabilitačného centra Kováčová, číslo: 20110-2/2007-OP z 25. 7. 2007
o2/c0/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
50/2007 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre liečivá
51/2007 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
52/2007 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
53/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR pre reperfúznu liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciami ST segmentu
57/2007 Vestník MZ SR Štatút pracovnej skupiny pre ekonomiku a cenotvorbu liečiv
o3/c0/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 č. 19652/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006 - SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov
58/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17072/2007 – OL zo dňa 7. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006-SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov
61/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya Kremnica, č. 24251-2/2007-OP z 1. 10. 2007
69/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, č. 21327-4/2007-OP z 18. 10. 2007
62/2007 Vestník MZ SR Zoznam držiteľov povolení – zásobovacie organizácie – vydaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov k 15. 10. 2007
63/2007 Vestník MZ SR Zoznam držiteľov povolení na výrobu liekov, vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov k 15. 10. 2007
65/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0307-20174/2007-OL z 19. septembra 2007, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia - OPRAVA
66/2007 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21992-19/2007- OL z 19. septembra 2007, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov – OPRAVA
59/2007 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
64/2007 Vestník MZ SR Štatút Pracovnej skupiny pre liekovú politiku
81/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya Kremnica, č. 26121-4/2007-OP zo 7. 11. 2007
77/2007 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – Operačný program Zdravotníctvo
78/2007 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – Operačný program Zdravotníctvo
79/2007 Vestník MZ SR Štatút Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – Operačný program Vzdelávanie
80/2007 Vestník MZ SR Rokovací poriadok Výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – Operačný program Vzdelávanie
68/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2007 č. 1207/2007-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
67/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách
73/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
72/2007 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. novembra 2007, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2008
74/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A,B,C, D a E (A-E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C
75/2007 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre choroby
76/2007 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre zdravotné výkony
70/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zrušení štátnej príspevkovej organizácie Centra pre liečbu drogových závislostí Nové Zámky, č. 23679-6/2007-OP z 30. 10. 2007
71/2007 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zrušení štátnej príspevkovej organizácie Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice, č. 25405-4/2007-OP z 12. 11. 2007
60/2007 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania a úhrady vecných dávok podľa nariadení Rady (ES) č. 1408/71 a 574/72
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.