Predpisy v roku 2006

Číslo Názov predpisu
3/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Poprad; číslo: 31126-2/2005-SP z 8. 12. 2005
4/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky; číslo: 31361-3/2005 – SP z 13. 12. 2005
5/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice; číslo: 31533-2/2005-SP zo 14. 12. 2005
6/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Východoslovenského onkologického ústavu Košice; číslo: 31577-2/2005- SP zo14. 12. 2005
7/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava; číslo: 31112-2/2005 – SP z 8. 12. 2005
8/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR; číslo: 31358-2/2005-SP zo 14. 12. 2005
9/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice; číslo: 31455-2/2005 – SP zo 14. 12. 2005
15/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Detského kardiocentra SR Bratislava, č. 06472-3/2006-SP z 13. 1. 2006
16/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, č. 06843-2/2006 – SP z 13. 1. 2006
2/2006 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva SR o odbornom riadení a kontrole stredných zdravotníckych škôl
10/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 19. decembra 2005 č. 27972/2005-SL o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
17/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave, č. 06889-2/2006-SP zo 16.1.2006
18/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 06821-2/2006-SP z 18. 1. 2006
34/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, č. 07404-2/2006-SP z 24. 1. 2006
1/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR pre manažment tuberkulózy a ostatných mykobakterióz a pre dispenzárnu starostlivosť v odbore ftizeológia
11/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-13/2006-SL z 25. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
12/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa usmerňuje postup odštátňovania existujúcich oddelení patologickej anatómie
14/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa usmerňuje postup Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri posudzovaní žiadosti o registráciu lieku z hľadiska ochrany patentových práv a dodatkových ochranných osvedčení
19/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zrušení štátnej rozpočtovej organizácie Slovenskej lekárskej knižnice, č. 05142-6/2006-SP z 23.1.2006
20/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky, č. 05142-7/2006-SP z 23. 1. 2006
21/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OPL0405-27533/2005-SL z 9. decembra 2005, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 28. decembra 2005 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - oprava
22/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie, ktorým sa mení Odborné usmernenie číslo HH SR/348/2003/SE z 11. februára 2003 na vykonávanie a kontrolu očkovania
35/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Trenčín, č. 07855-2/2006- SP z 1. 2. 2006
13/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k diagnostike a liečbe invazívnych mykóz
o1/c0/2006 Vestník MZ SR Vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy zdravotníckych pracovníkov
23/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti
27/2006 Vestník MZ SR Metodický pokyn na zriadenie a prevádzku psychiatrických stacionárov
24/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu osteoporózy
25/2006 Vestník MZ SR Štatút Štátnej kúpeľnej komisie
28/2006 Vestník MZ SR Metodický pokyn na vykonávanie ochrannej deratizácie
29/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OŽPaZ/5459/2005 z 28.novembra 2005, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp - oprava
30/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyčlenení činností prevádzkovaných pracoviskom Pezinok z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 03472-20/2006-SP z 9. 2. 2006
31/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyčlenení činností prevádzkovaných pracoviskom Podunajské Biskupice z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 03473-15/2006-SP z 15. 2. 2006
32/2006 Vestník MZ SR Zriaďovacia listina – Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, č. 03472-21/2006-SP z 15. 2. 2006
33/2006 Vestník MZ SR Zriaďovacia listina – Nemocnica Podunajské Biskupice, č. 03473-16/2006-SP z 15. 2. 2006
36/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 09980-2/2006-SP z 20. 2. 2006
43/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice, č. 10568-2/2006-SP z 27. 2. 2006
44/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyčlenení časti činnosti, a to činnosti Jednotky intenzívnej starostlivosti, Centra patologických novorodencov a Nedonoseneckého pododdelenia z Kliniky neonatológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, č. 10567-2/2006 – SP z 27. 2. 2006
48/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR - Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu o vyčlenení časti činnosti, a to činnosti Jednotky intenzívnej starostlivosti, Centra patologických novorodencov a Nedonoseneckého pododelenia z Kliniky neonatológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa 27. 2. 2006 číslo: 10567-2/2006-SP, č. 10567-5/2006-SP z 2. 3. 2006
45/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice, č. 10766-2/2006-SP z 1. 3. 2006
46/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, č. 11308-2/2006-SP zo 7. 3. 2006
26/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia
37/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v dome ošetrovateľskej starostlivosti
47/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 11166-2/2006-SP zo 7. 3. 2006
49/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, č. 11021-2/2006-SP zo 6. 3. 2006
38/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 07440/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
39/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-14/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
40/2006 Vestník MZ SR Koncepcia odboru pôrodná asistencia
41/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia
42/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o používaní zdravotníckych pomôcok – staplerov pri operačných výkonoch
51/2006 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OPL106-07925/2006 - SL zo 17. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 30. marca 2006 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
58/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra, č.: 11165-2/2006-SP z 29. 3. 2006
50/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12587/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie
54/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v spondylochirurgii
56/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hrudníková chirurgia
59/2006 Vestník MZ SR Štatút Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - novela
52/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. apríla 2006 č.11760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby
53/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí
55/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami
57/2006 Vestník MZ SR Koncepcia odboru zubná technika
60/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPP0106-07908/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia - oprava
61/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-15/2006-SL z 19. apríla 2006, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
62/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11551/2006-SL z 19. apríla 2006, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2006
63/2006 Vestník MZ SR Koncepcia odboru liečby bolesti - algeziológia
64/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore cievna chirurgia
65/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore úrazová chirurgia
75/2006 Vestník MZ SR Smernice Ministerstva zdravotníctva SR z 19. apríla 2006 č. 10038-1/2006- OĽZZ o rezortných vyznamenaniach
78/2006 Vestník MZ SR Vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy – oznámenie
79/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice, č. 13607-2/2006-SP z 18. 4. 2006
80/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, č. 14928 –2 /2006-SP z 2. 5. 2006
66/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore reumatológia
83/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina, č. 15627-2/2006-SP z 12. 5. 2006
84/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava, č. 15628-2/2006-SP z 12. 5. 2006
85/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, č. 15789-2/2006 -SP z 15. 5. 2006
86/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice, č. 15878 –2 /2006-SP z 16. 5. 2006
87/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava, č. 15628 –3 /2006-SP z 18. 5. 2006
88/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica, č. 15395-2/2006 - SP z 18. 5. 2006
96/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, č. 15395-6/2006- SP z 8. 6. 2006
67/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia
68/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v dentálnej hygiene
71/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia
72/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická logopédia
74/2006 Vestník MZ SR Metodický pokyn pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
77/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 24. mája 2006 č. 14508/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 07440/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
81/2006 Vestník MZ SR Zriaďovacia listina – Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, č. 14669-2/2006-SP z 11. 5. 2006
82/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, č. 15583-2/2006-SP z 11. 5. 2006
89/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Trenčín, č. 16396 –2 /2006-SP z 23. 5. 2006
93/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 17221-2/2006- SP z 1. 6. 2006
100/2006 Vestník MZ SR Štatút Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony
73/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore akupunktúra
o4/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závislostí
69/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hepatológia
70/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia
76/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o liečbe chrípky a jej komplikácií a prevencii chrípky
91/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie na vykonávanie liečby nahrádzajúcej funkciu obličiek a na vykonávanie mimotelovej eliminačnej liečby
94/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti oddelenia nukleárnej medicíny z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, č. 17692-2/2006- SP z 12. 6. 2006
95/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, č. 17692-3/2006- SP z 12. 6. 2006
97/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti Národného referenčného centra pre syfilis z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 18045-2/2006-SP zo 16. 6. 2006
101/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, č. 15693-7/2006-SP z 29. 6. 2006
102/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 19031-2/2006-SP z 30. 6. 2006
103/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, č. 19169-2/2006-SP z 3. 7. 2006
o3/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia
o5/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia
o7/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo
o8/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore radiačná onkológia
o9/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria
o12/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore súdne lekárstvo
o13/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti
o14/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
90/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania a úhrady vecných dávok podľa nariadení Rady (ES) č. 1408/71 a 574/72
92/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre skríning vrodenej katarakty u novorodencov
o2/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia odboru ošetrovateľstva
o6/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast
o10/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v detskej chirurgii
o11/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore neurochirurgia
o17/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore patologická anatómia
98/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje neodkladná preprava osôb ambulanciami záchranných zdravotných služieb
99/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie organizácie klinickej výživy
104/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0206-14487/2006-SL z 21. júna 2006, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 30. júna 2006 v osobitnom vydaní Vestníka MZ SR - OPRAVA zo dňa 4. 7. 2006
105/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0206-14487/2006-SL z 21. júna 2006, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 30. júna 2006 v osobitnom vydaní Vestníka MZ SR - OPRAVA zo dňa 26. 7. 2006
108/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 20181-2/2006-SP z 21. 7. 2006
o15/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická farmakológia
o19/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore liečebná pedagogika
o20/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závislostí
o16/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia odboru revízne ošetrovateľstvo
o18/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore urológia
109/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, č. 20976-4/2006-SP z 28. 8. 2006
110/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice, č. 21707-4/2006-SP z 30.8.2006
o22/c0/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 2063/2006-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách
o23/c0/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
107/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o spôsobe hlásenia a evidencie otráv
106/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike toxoplazmózy
114/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 22429-2/2006-SP z 22. 9. 2006
115/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, č. 23273-4/2006-OPVR z 10.10.2006
o21/c0/2006 Vestník MZ SR Koncepcia v odbore klinická mikrobiológia
111/2006 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia
124/2006 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya Kremnica, č. 26397-2/2006-OP z 2. 11. 2006
112/2006 Vestník MZ SR Zmena Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijného programu
116/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 04120/2005-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách – OPRAVA
117/2006 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0306-20427/2006-SL z 20. septembra 2006, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 30. septembra 2006 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - OPRAVA
113/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri podávaní žiadosti o zaradenie lieku alebo vyradenie lieku do alebo zo zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a cenových návrhov na lieky
122/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o prenatálnom multimarkerovom skríningu vrodených vývojových chýb (VVCH)
121/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa mení Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OŽPaZ/5459/2005 z 28. novembra 2005, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp
120/2006 Vestník MZ SR Smernica na vybavovanie sťažností a petícií č. 73004/2006/OKS z 30. 11. 2006
123/2006 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 24791/2006-OL z 22. novembra 2006, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2007
118/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17625-1/2005-SL o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na magnetickom nosiči
119/2006 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17625-2/2005-SL o spracovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov na magnetickom nosiči
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.