Predpisy v roku 2005

Číslo Názov predpisu
4/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica, č. 28832-2/2004-SP z 23. 12. 2004
3/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Ružinov, č. 28004-3/2004-SP z 23. 12. 2004
29/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR č. NŠS/2307/2005 z 20. 1. 2005
1/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR na zabezpečenie špecializovanej lekárskej starostlivosti v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci
2/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR č. NŠS/2003/2004 z 31. 12. 2004
5/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. OPL0604-18363/2004-SL zo 14. decembra 2004, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia - oprava
6/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-7/2004-OAP z 15. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov - oprava
7/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. OPP0404-23785/2004-SL zo 14. decembra 2004, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia – oprava
8/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie a kontrolu očkovania
13/2005 Vestník MZ SR Dodatok č. 3 k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva SR k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31. 7. 2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13. 11. 2003 číslo: 0478-1/2003-OPP a Dodatku č. 2 zo dňa 14. 5. 2004 číslo: 11969-1/2004-OPP, zo dňa 28. 1. 2005 č. 06281-2/2005-SP
25/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR, č.03825-12/2005-SP z 28. 1. 2005
12/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, číslo 07287-2/2005-SP z 8. 2. 2005
10/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok
o1/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu
o2/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami
o3/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 195/2004 Z.z.)
9/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o riadení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení
11/2005 Vestník MZ SR Štatút Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
27/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 21. júla 2004 č. 15127-2/2004-OAP, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie - oprava
32/2005 Vestník MZ SR Zoznam voľnopredajných liekov k 23. 2. 2005
14/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúzneho oddelenia bez krvnej banky z Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, č. 03286-15/2005-SP z 28. 1. 2005
15/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti Transfúziologického pracoviska bez krvnej banky z Fakultnej nemocnice Nitra, č. 03286-11/2005-SP z 28. 1. 2005
16/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Fakultnej nemocnice Trnava, č. 03286-12/2005-SP z 28. 1. 2005
17/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR č.03825-5/2005-SP z 28. 1. 2005
18/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR č.03825-9/2005-SP z 28. 1. 2005
19/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR č.03825-6/2005-SP z 28. 1. 2005
20/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti Transfúziologickej časti Kliniky hematológie a transfúziológie Martinskej fakultnej nemocnice a JLF UK s výnimkou vyšetrení prietokovej cytometrie, spracovania, konzervovania a skladovania periférnych kmeňových buniek a krvnej banky z Martinskej fakultnej nemocnice Martin, č 03286-10/2005-SP z 28. 1. 2005
21/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR č.03825-7/2005-SP z 28. 1. 2005
22/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Nemocnice s poliklinikou Poprad, č.03286-16/2005-SP z 28. 1. 2005
23/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Nemocnice s poliklinikou Trenčín, č.03826-13/2005-SP z 28. 1. 2005
24/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR, č.03825-8/2005-SP z 28. 1. 2005
26/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o vyčlenení činnosti Národného referenčného centra pre syfilis z Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, č.04018-6/2005-SP z 26. 1. 2005
28/2005 Vestník MZ SR Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR
30/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad, č. 08169-2/2005-SP z 21. 2. 2005
31/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice, č. 02464-6/2005-SP z 10. 2. 2005
o4/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. januára 2005 č. 3372/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100
38/2005 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre choroby
39/2005 Vestník MZ SR Štatút Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony
33/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-8/2005-SL z 1. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
42/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín
34/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o vykonávaní niektorých špecializovaných pracovných činností osobami oprávnenými na výkon dohľadu
35/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 08631-1/2005-SF zo 14. 3. 2005, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o spracovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov na magnetickom nosiči z 18. 5. 2004 č. 11727-1/2004-SLZ/OAP
36/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o liečbe renálnej anémie
37/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR číslo: LP/0303/2005-SF zo 7. marca 2005, ktorým sa usmerňuje postup pri povoľovaní mimoriadneho dovozu liekov
40/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. marca 2005 č. 1908/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mäso jatočných zvierat v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 21. októbra 2004 č. 2689/2004-100
43/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad, číslo: 10007-2/2005-SP z 10. marca 2005
44/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad, číslo: 10006-2/2005-SP z 10. marca 2005
45/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad, číslo: 10004-2/2005-SP z 10. marca 2005
46/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad, číslo: 10910-2/2005-SP z 21. marca 2005
47/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Nitra, číslo: 10449-4/2005-SP z 21. marca 2005
48/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Nitra, číslo: 10449-3/2005-SP z 21. marca 2005
49/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Nitra, číslo: 10449-2/2005-SP z 21. marca 2005
50/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyňatí časti majetku zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad, číslo: 10004-5/2005-SP z 21. marca 2005
61/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, č. 13686-2/2005-SP z 25. 4. 2005
41/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. februára 2005 č. 1779/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 21. januára 2002 č.3235/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
53/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky
52/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty
54/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, číslo: 11481-3/2005-SP z 19.4.2005
59/2005 Vestník MZ SR Štatút Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
60/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR, č. 13685-2/2005-SP z 25. 4. 2005
o5/c0/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045 - 10/2005 – SL z 27. apríla 2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 – OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 0PL0604 – 24179/2004 – SL zo 14. decembra 2004, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
51/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 04120/2005-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách
o6/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené pre styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP
o7/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2005 č. 07174/2005-SL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 195/1996 Z.z.)
58/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11111/2005-SL z 11. mája 2005, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
55/2005 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
56/2005 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre liečivá
57/2005 Vestník MZ SR Štatút Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
62/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vyčlenení činnosti protialkoholickej časti Psychiatrického oddelenia z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, č. 23099-6/2004-SP z 19. 5. 2005
69/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice, č. 16557-4/2005-SP z 31. 5. 2005
70/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 17006-2/2005-SP z 2. 6. 2005
63/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP0105-07195/2005-SL zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP2604-24179/2005-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
64/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2537/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení neskorších predpisov
71/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra Kováčová, č. 17672-2/2005-SP zo 14. 6. 2005
72/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene štatútu Národného rehabilitačného centra Kováčová, č. 17672-3/2005-SP zo 14. 6. 2005
65/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spracovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov na magnetickom nosiči
66/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na magnetickom nosiči
67/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania a úhrady vecných dávok podľa nariadení rady (ES) č. 1408/71 a č. 574/72
74/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, č. 19250-2/2005-SP z 30. 6. 2005
95/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, č. 26965-2/2005-SP z 21. 10. 2005
73/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty - oprava
75/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, č. 19735-2/2005 – SP z 13. 7. 2005
76/2005 Vestník MZ SR Zriaďovacia listina – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Limbova 2 Bratislava, č. 18228-5/2005-SP z 15. 7. 2005
o8/c0/2005 Vestník MZ SR Vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy zdravotníckych pracovníkov
68/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení ošetrovateľskej dokumentácie
77/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR, č. 19952 – 2/2005 – SP z 18. 7. 2005
78/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0205-15266/2005 z 15. júna 2005, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejnené dňa 30. júna 2005 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - OPRAVA
79/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045 – 11/2005 – SL z 15. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov - OPRAVA
81/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky , č. 20924–2/2005-SP z 25. 7. 2005
o9/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia
82/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zrušení štátnej príspevkovej organizácie Psychiatrickej liečebne Sokolovce, č. 19219-3/2005-SP z 26. 7. 2005
83/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava, č. 19219-8/2005-SP z 10. 8. 2005
o10/c0/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky
80/2005 Vestník MZ SR Metodický pokyn číslo 22575 z 22. 8. 2005 pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
84/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 22040/2005-SL z 5. 9. 2005 o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
87/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, č. 25022-2/2005-SP z 27. 9. 2005
88/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o vyčlenení činnosti Zdravotníckeho operačného strediska zo Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava, č. 25405-1/2005-SP z 29. 9. 2005
85/2005 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva SR č. 26226/2005 z 10. októbra 2005 upravujúca postup pri podpore výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu
86/2005 Vestník MZ SR Charta vnútorného auditu
89/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. OPL0305-20196/2005-SL z 19. septembra 2005, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, uverejneného dňa 29. septembra 2005 v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR - oprava
90/2005 Vestník MZ SR Vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy zdravotníckych pracovníkov - oprava
o11/c0/2005 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-12/2005-SL z 18. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP0604-24179-SL zo 14. decembra 2004, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
o12/c0/2005 Vestník MZ SR Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí
91/2005 Vestník MZ SR Opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o zahraničných pracovných cestách realizovaných pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a iných organizácií v rezorte zdravotníctva
92/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa usmerňuje postup Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri registrácii liekov
93/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby
96/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
103/2005 Vestník MZ SR Dodatok č. 4 k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva SR k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31.7.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa13. 11. 2003 číslo: 0478-1/2003-OPP a Dodatku č. 2 zo dňa 14. 5. 2004 číslo: 11969-1/2004-OPP a Dodatku č. 3 zo dňa 28. 1. 2005 číslo: 06281-2/2005-SP
105/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava, číslo: 26076-2/2005-SP z 28. 10. 2005
94/2005 Vestník MZ SR Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu
97/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky – oprava
101/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 26. októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov
106/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, číslo: 228727-3/2005-SP zo 14. 11. 2005
107/2005 Vestník MZ SR Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica, číslo: 29642-2/2005-SP z 24. 11. 2005
o13/c0/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre vykonávanie preventívnych mamografických vyšetrení
102/2005 Vestník MZ SR Smernica Ministerstva zdravotníctva SR č. 26226 z 10. októbra 2005 upravujúca postup pri podpore výskumu a vývoji v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu (uverejnená vo Vestníku MZ SR čiastka 51 – 52 z 20. októbra 2005) – prílohy 1 až 3
104/2005 Vestník MZ SR Štatút Rady duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
108/2005 Vestník MZ SR Oprava Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-12/2005-SL z 18. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
98/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť pacienta
99/2005 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp
100/2005 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu poistenca poskytovaných zdravotnou poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na vyžiadanie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.