Predpisy v roku 2011

Číslo Názov predpisu
1/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Žiar nad Hronom a Obce Ladomerská Vieska
2/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č.6/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Hnúšťa a miestnych častí Brádno, Hačava, Likier, Polom, Mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla a obce Rimavské Brezovo
3/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č.7 /2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka a Revúcka Lehota
4/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č.8/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Banská Bystrica
5/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2010 zo dňa 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Martin a Vrútky
6/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 3/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Žilina
7/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 4/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia územie mesta Ružomberok a obce Likavka
15/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2010 z 11. novembra 2010, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa
31/2011 Vestník MŽP SR Odvetvová technická norma ŽP 3302-2
32/2011 Vestník MŽP SR Cenník pre výpočet náhrady škody na rybích a ostatných vodných organizmoch
8/2011 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Baliaci papier a vlnitá lepenka
9/2011 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Drôtokamenné konštrukcie
10/2011 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Dosky na báze dreva .
11/2011 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o určení skupiny produktov a o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy
16/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2010 z 1. decembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec
17/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 3/2010 z 2. decembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie mesta Prešov a obce Ľubotice
18/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 4/2010 zo dňa 22. 12. 2010, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
19/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č.2 /2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Soví les
20/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Rudava
12/2011 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Prostriedky na zimnú údržbu
21/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2011 z 21. 3. 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Bahno
22/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Bratislave č. 2 /2011 z 21. 3. 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Jasenácke
23/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3 /2011 z 21. 3. 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Zelienka
24/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Mešterova lúka
25/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Orlovské vŕšky.
26/2011 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a evidencia pečiatok podľa § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 340/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. (Aktualizované k 1. 7. 2011)
27/2011 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. (Aktualizované k 01. 07. 2011)
28/2011 Vestník MŽP SR Zoznam prieskumných území k 01. 07. 2011 .
29/2011 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska (Aktualizované k 01. 07. 2011
30/2011 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) (Aktualizované k 01. 07. 2011)
33/2011 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Fyzické osoby - stav k 11. 07. 2011
34/2011 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Právnické osoby - stav k 11. 07. 2011
13/2011 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre vybranú skupinu produktov: Murovacie materiály
14/2011 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Tissue papier
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.