Predpisy v roku 2009

Číslo Názov predpisu
52/2009 Vestník MŽP SR Enviroterminológia
1/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2008 z 10. novembra 2008, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa
2/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 3/2008 z 30. októbra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Geceľ
3/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 10/2008 z 11. novembra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy vo Vladiči
4/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2008 z 24. novembra 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Spišskonovoveský javor
44/2009 Vestník MŽP SR Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 11/2008 z 23. decembra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Petőfiho buk
6/2009 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2008 zo dňa 20. novembra 2008, ktorou sa určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
7/2009 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2008 z 25. novembra 2008, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
10/2009 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 13. januára 2009 č. 4/2009-8.2. o zrušení Rady pre integrovaný manažment využívania povodí
12/2009 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach(geologický zákon) – aktualizované k 01. 01. 2009
13/2009 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) – aktualizované k 01. 01. 2009
14/2009 Vestník MŽP SR Zoznam osvedčení o výhradnom ložisku (vyhradený nerast) – aktualizované k 01. 01. 2009
15/2009 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska – aktualizované k 01. 01. 2009
16/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) a Evidencia pečiatok podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon – aktualizované k 01. 01. 2009
17/2009 Vestník MŽP SR Informácia o vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky prijatých za mesiac júl 2008 až december 2008 týkajúcich sa životného prostredia
43/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o oprave záhlavia tabuľky Všeobecné emisné faktory pre čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov
50/2009 Vestník MŽP SR Informácia o vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky s environmentálnym zameraním prijaté za mesiac január až jún 2009.
51/2009 Vestník MŽP SR Štruktúra starostlivosti o životné prostredie
59/2009 Vestník MŽP SR Smernica MŽP SR z 19. júna 2009 č. 4/2009 –1.3, ktorou sa vydávajú pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
64/2009 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí - osvedčení o výhradnom ložisku (vydané bývalým MS SR alebo FM HSE)
65/2009 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o nevydaní osvedčenia o výhradnom ložisku
68/2009 Vestník MŽP SR Usmernenie pre držiteľov malých zariadení obsahujúcich PCB
8/2009 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 4/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
11/2009 Vestník MŽP SR Pokyn ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 9. februára 2009 č. 1/2009–7.4. o postupe pri uzatváraní a evidovaní zmlúv uzatváraných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
40/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – fyzické osoby (stav k 24. 02. 2009)
41/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – právnické osoby (stav k 24. 02. 2009)
42/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – organizácie ochrany prírody a krajiny (stav k 24. 02. 2009)
26/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Kobela
27/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pavúkov jarok
28/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2009 z 20. februára 2009, ktorou sa zrušuje ochrana prírodných pamiatok Čertova skala a Podhorodský hradný vrch
29/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2009 z 23. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Cúdeninský močiar
18/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu LKC-4 Lukavica bezodplatným prevodom
19/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu GTH-1 Kaluža bezodplatným prevodom
20/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu HR-1 Banská Štiavnica bezodplatným prevodom
21/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu FGTz-2 Partizánske bezodplatným prevodom
22/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu Ivanka – 2 Golianovo bezodplatným prevodom
23/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu Cífer – 2 Cífer bezodplatným prevodom
24/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu Lipany – 2 Červenica pri Sabinove bezodplatným prevodom
25/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu Vyšné Ružbachy bezodplatným prevodom
9/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 12/2008 o určení skupiny produktov a o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov plynové infražiariče
30/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 5/2009 z 11. marca 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Brloh
31/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 6/2009 z 11. marca 2009, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Brložná diera
32/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 7/2009 z 11. marca 2009, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Babirátka, Jelenská jaskyňa, Opatovská jaskyňa, Čerešňová jaskyňa, Hradná jaskyňa, Hájska jaskyňa, Košútova jaskyňa a Žernovská jaskyňa
33/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 9/2009 z 25. marca 2009, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Vŕby v Zliechove a Buk v Ladcoch
35/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2009 z 10. marca 2009, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Kľacké duglasky
34/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2009 z 9. marca 2009, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Špaňodolinské lipy
36/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 1/2009 z 10. marca 2009, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Veľká pec, Veľká dolnosokolská jaskyňa a Malá dolnosokolská jaskyňa
37/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2009 zo 7. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Ponická jaskyňa
38/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2009 zo 16. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Chvalovská jaskyňa
39/2009 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 4/2009 z 10. marca 2009, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
45/2009 Vestník MŽP SR Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe
46/2009 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2009 z 2. februára 2009, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
47/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 2/2009 z 24. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Konopiská
48/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2009 z 5. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Ochtinská aragonitová jaskyňa
49/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2009 z 25. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Šúr a jej ochranné pásmo
53/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2009 z 22. apríla 2009, ktorou sa zrušuje ochrana chránených areálov Adamovskokochanovský park, Kočovský park, Lipový sad, Záblatský park, Zemianskopodhradský park a prírodných pamiatok Havránkovský potok a Na vŕšku
54/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2009 z 22. júna 2009, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Oľšavici
55/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č.2/2009 z 23. júna, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Levoči
56/2009 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č.6/2009 z 22. júna 2009, ktorou s avyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Harmanecká jaskyňa
61/2009 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie , ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska (Aktualizované k 1. 7. 2009)
62/2009 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) – (Aktualizovaný k 1. 7. 2009)
63/2009 Vestník MŽP SR Zoznam osvedčení o výhradnom ložisku (vyhradený nerast) – (Aktualizovaný k 1. 7. 2009)
66/2009 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods.1 písm.a) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) – aktualizované k 1. 7. 2009
67/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa §9 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) a Evidencia pečiatok podľa §12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 21/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon(Aktualizované k 1. 7. 2009 )
57/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR č.1/2009 o osobitných podmienkach na udelenie národnej enviromentálnej značky pre skupinu produktov : biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich
58/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR č.2/2009 o osobitných podmienkach na udelenie národnej enviromentálnej značky pre skupinu produktov: sorpčné materiály
60/2009 Vestník MŽP SR Pokyn ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 č. 2/2009 – 1.8. pre prípravu, schvaľovanie a uskutočnenie zahraničných pracovných ciest a medzištátnych rokovaní
69/2009 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2009 zo dňa 11. júna 2009, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
71/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Právnické osoby
72/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Fyzické osoby
73/2009 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Organizácie ochrany prírody a krajiny
70/2009 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.